Uchwały Rady (2012)

Wybierz rok

Uchwała NR XII/84/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia zasad wydzierżawiania gruntów i najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz zasad określania wyskości czynszu na dzierżawę i najem

UCHWAŁA NR XII/84/2012 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia zasad wydzierżawiania gruntów i najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz określania wysokości czynszu za dzierżawę i najem. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit a ustawy z

Uchwała NR XII/82/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomiości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XII/82/2012 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez wł

Uchwała NR XII/81/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XII/81/2012 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r

Uchwała Nr XII/80/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XII/80/2012 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie : terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Uchwała NR XII/79/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Gminę Bobrowniki porozumienia z Gminą Miasta Lipna, Gminą Zbójno, Gminą Tłuchowo, Gminą i Miastem Skępe,Gminą Lipno, Miastem i Gminą Dobrzyń n/Wisłą, Gminą Chrostkowo, Gminą Kikół, Gminą Wielgie regulującego zasady współdziałania ww. jednostek w przedmiocie wykonywania zadania publicznego

UCHWAŁA Nr XII/79/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Gminę Bobrowniki porozumienia z Gminą Miasta Lipna, Gminą Zbójno, Gminą Tłuchowo, Gminą i Miastem Skępe, Gminą Lipno, Miastem i Gminą Dobrzyń n/Wisłą, Gminą Chrostkowo,

Uchwała NR XII/78/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów

UCHWAŁA NR XII/78/2012 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, N