Zamówienia i konkursy 2012 - 2017

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy na zadanie pn. "Zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z wozem ascenizacyjnym oraz przeszkolenie personelu (1 pracownika)

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 367382-2014 z dnia 2014-11-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Zamówienie obejmuje zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z wozem asenizacyjnym oraz przeszkolenie personelu (jednego pracownika). Przedmiot dostawy: a) jedna sztuka b) wóz asenizacyjny - 1 szt. Miejsce dostawy: Ur

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup fabrycznie nowego ciagnika wraz z wozem asenizacyjnym

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych na "Zakup fabrycznie nowego ciagnika wraz z wozem asenizacyjnym". Gmina Bobrowniki 87-617 Bobrowniki ul. Nieszawska 10 tel./fax 54 2514903

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej przy ul. Grunwaldzkiej, Książąt Mazowieckich i Władysława Jagiełły w miejscowości Bobrowniki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bib.ugbobrowniki.pl Bobrowniki: Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej przy ulicy: Grunwaldzkiej, Książąt Mazowieckich i Władysława Jagiełły w miejscowo

Przetarg nieograniczony pod nazwą: Dostawa kruszywca z recyklingu-gruzu betonowego o granulacji 0-61mm do remontu nawierzchni dróg gminnych

Numer sprawy 271.7.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zakup mikrobusu 9-osobowego dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ugbobrowniki.pl Bobrowniki: Zakup mikrobusu 9-osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Numer ogłoszenia: 18