Referat finansowy

Do zakresu zadań Skarbnika należy wykonywanie budżetu Gminy i organizowanie gospodarki finansowej Gminy, w szczególności:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości i nadzór nad księgowością budżetu,
2) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
3) opracowywanie projektów budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz innych uchwał Rady i zarządzeń Wójta związanych z gospodarką finansową,
4) opracowywanie planów finansowych Urzędu,
5) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi,
6) opracowywanie instrukcji wewnętrznych i prowadzenie nadzoru w sprawie obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
7) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad kasą Urzędu,
8) nadzór nad sprawozdawczością budżetową i finansową Gminy,
9) nadzór i kontrola wykonania budżetu Gminy,
10) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu Gminy,
11) kontrola gospodarki finansowej jednostek podległych Gminie,
12) rozliczanie i kontrola dotacji udzielonych z budżetu Gminy,
13) pełnienie funkcji Kierownika Referatu Finansowego, w tym wykonywanie funkcji bezpośredniego przełożonego wobec jego pracowników,
14) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających
z poleceń lub upoważnień Wójta.

Do zadań Referatu Finansowego w zakresie księgowości należy w szczególności:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
2) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Gminy,
3) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
4) rozliczanie inwentaryzacji,
5) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
6) opracowywanie wymaganej sprawozdawczości budżetowej i finansowej Urzędu (jednostkowej),
7) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
8) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych,
9) ubezpieczenie mienia i osób,
10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
2. Do zadań Referatu Finansowego w zakresie wymiaru podatków należy w szczególności:
1) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków na podstawie danych otrzymywanych ze Starostwa Powiatowego,
2) prowadzenie postępowań ustalających wymiar podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i osób prawnych,
3) naliczanie i ewidencjonowanie ulg i zwolnień podatkowych,
4) wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji podatkowej,
5) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
6) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych,
7) przygotowywanie prognoz dochodów podatkowych,
8) prowadzenie spraw, w tym sporządzanie sprawozdań, z zakresu Pomocy Publicznej de minimis w rolnictwie,
9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
3. Do zadań Referatu Finansowego w zakresie płac i windykacji podatków należy w szczególności:
1) księgowanie wpłat podatków i opłat lokalnych,
2) rozliczanie inkasentów z zebranych zobowiązań pieniężnych,
3) uzgadnianie zaksięgowanych wpłat,
4) wystawianie upomnień dłużnikom z tytułu zaległości w zobowiązaniach,
5) wystawianie tytułów wykonawczych,
6) prowadzenie postępowań umorzeniowych,
7) sporządzanie list płac i wynagrodzeń oraz prowadzenie wszelkich rozliczeń z tym związanych,
8) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
9) dokonywanie zmian po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji w zakresie: wysokości wynagrodzeń, wypłat jednorazowych, naliczania potrąceń, zasiłków płatnych z ZUS,
10) sporządzanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i innych wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
11) prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym,
12) rozlicznie i sporządzanie sprawozdań finansowych środków znajdujących się na rachunkach bankowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych,
13) kompletowanie i przechowywanie obowiązującej dokumentacji wypłat zasiłków i rozliczeń ZUS,
14) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
4. Do zadań Referatu Finansowego w zakresie obsługi kasowej należy w szczególności:
1) prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Biblioteki Gminnej oraz gminnych jednostek oświatowych,
2) przyjmowanie wpłat oraz wypłacanie należności,
3) sporządzanie raportów kasowych,
4) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
5) obsługa finansowo-księgowa środków pozyskanych z różnych źródeł,
6) obsługa finansowo-księgowa kredytów i pożyczek zaciąganych przez Gminę,
7) uzgadnianie i potwierdzanie sald gminy z kontrahentami,
8) nadzór nad realizacją wydatków z funduszu sołeckiego,
9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Stanowiska

Skarbnik Gminy

Zastępca Skarbnika

Podinspektor ds. wymiaru podatków

Dokumenty

Druki dla PETENTA

Druki dla PETENTA

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2008 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4771
04 lutego 2020 12:48 (Dawid Prykowski) - Aktualizacja danych stanowiska: Skarbnik Gminy.
04 lutego 2020 12:48 (Dawid Prykowski) - Usunięcie stanowiska: Skarbnik Gminy.
25 kwietnia 2019 09:05 (Dawid Prykowski) - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor ds. wymiaru podatków.