Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały Nr /2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ....... w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom.

 

PROJEKT

Uchwała Nr .........................

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia ...................................

 

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom.

 

Na podstawie art. 90 ust. 1, 2a, 2b i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zmiany: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, Nr 70, poz. 416) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, Nr 172, poz. 1441, Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)

 

Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

§ 1.1. Określa się szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Gminę Bobrowniki dla:

 1. niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły podstawowe i gimnazja),

 2. przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć szkoły i placówki określone w ust. 1.

 

§ 2.1. Dotację przyznaje się na wniosek organu prowadzącego szkołę, na okres jednego roku.

2. Wniosek o przyznanie dotacji składa się do Wójta Gminy Bobrowniki, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z podaniem planowanej liczby uczniów.

3. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać następujące dane:

 1. nazwę i adres organu prowadzącego szkołę,

 2. nazwę i adres szkoły, numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nr i datę decyzji zezwalającej na prowadzenia szkoły publicznej,

 3. planowaną liczbę uczniów, z uwzględnieniem zmian związanych z organizacją roku szkolnego,

 4. nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

 5. podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego.

 

§ 3.1. Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą szkoły.

2. Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przysługuje na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły odpowiadającej kwocie oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Bobrowniki.

3. Dotacja dla niepublicznego przedszkola przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% wydatków bieżących ustalonych w budżecie Gminy Bobrowniki, a ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym, prowadzonym na terenie Gminy.

4. Dotacja na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego nie może być niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

5. Przez wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w przedszkolu publicznym rozumie się plan finansowy przedszkola określony w budżecie na dany rok kalendarzowy, za wyjątkiem wydatków znajdujących się w planie oświatowych inwestycji gminnych.

 

§ 4.1. Wysokość dotacji udzielanej szkole niepublicznej w danym miesiącu oblicza się mnożąc wielkość dotacji na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły przez rzeczywistą liczbę uczniów zapisanych i uczęszczających do szkoły. W okresie letniej przerwy wakacyjnej do obliczenia dotacji przyjmuje się średniomiesięczną liczbę uczniów zapisanych i uczęszczających do danej szkoły niepublicznej, w okresie sześciu miesięcy kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających okres przerwy wakacyjnej.

2. W okresie od dnia 1 stycznia do końca miesiąca włącznie, w którym zostanie określona wysokość oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w § 3.2. miesięczna kwota subwencji pozostaje na poziomie dotacji udzielonej za miesiąc grudzień roku poprzedniego.

 1. Zmniejszenie lub zwiększenie dotacji następuje od następnego miesiąca, po miesiącu w którym zmieniła się liczba uczniów lub zmieniła się wysokość subwencji ogólnej.

 2. Dotacja przekazywana jest na wskazany przez organ prowadzący rachunek bankowy .

 3. Dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 4. Od przekazania pierwszej raty dotacji, co miesiąc do dnia 15-tego każdego miesiąca, podmiot dotowany będzie przedkładał Urzędowi Gminy Bobrowniki – w Sekretariacie UG informację o liczbie dzieci wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji.

 5. Wysokość wypłacanej dotacji w stosunku do liczby uczniów dotowanego podmiotu i uczniów przeliczeniowych korygowana będzie co miesiąc z uwzględnieniem danych z pkt 7.

 6. Kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanej na miesiąc, w którym przedkładana jest informacja,

 7. Brak informacji z pkt 7, bądź informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionej szkoły lub przedszkola.

 8. Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny Urząd Gminy Bobrowniki – Referat Finansowy dokonuje w oparciu o dane z informacji z pkt 6 w terminie do 31 stycznia roku następnego.

 9. W ramach rozliczenia z pkt 9, w terminie do dnia 31 marca podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni,

 10. Kwota nadpłaconej dotacji zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanych w roku, w którym dokonano rozliczenia nadpłaconej dotacji.

 11. W przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola z § 1 i występującej nadpłaty dotacji podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole zobowiązany jest w terminie do 31 marca do zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej za rok poprzedni.

 12. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli liczby dzieci, na którą udzielana jest dotacja.

 

§ 5.1. Cofnięcie dotacji może nastąpić w przypadku:

 1. zaprzestania prowadzenia działalności przez szkołę,

 2. wykorzystania dotacji na cele inne, niż określone w § 3 ust. 1,

 3. cofnięcia uprawnień szkoły publicznej.

 1. Zwrotowi podlega dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub nadmiernie pobrana, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zwrotu dotacji.

 1. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.08.2008
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: B. Domagalska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2008 08:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1596
13 sierpnia 2008 08:05 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumnetu.