Przetargi

Zapytanie ofertowe: UG. ZO.271. 8 .2020

Zapytanie ofertowe – prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843
 późn. zm.).

 

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie sal Dziennego Domu Pomocy (DDP) oraz Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ) w sprzęty niezbędne do jego funkcjonowania na potrzeby projektu pn.: Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy (DDP) oraz Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ) świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Bobrowniki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do  zapytania ofertowego

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39100000-3

 

 1. I.               Wykaz dokumentów wymaganych w ofercie:
 2. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 2
 3. Zaakceptowany wzór umowy – Załącznik Nr 3

Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zapytania można kierować na adres: Urząd Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10;                        87 – 617 Bobrowniki, tel. 54 230 51 44; email: inwestycje@ugbobrowniki.pl

 1. II.            Termin wykonania zamówienia: do 26 października 2020 r.
 2. III.          Kryterium wyboru oferty jest: cena – 100%
 3. IV.           Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 05 października 2020r. do godz. 8:45 na załączonym formularzu ofertowym z oznaczeniem: „Wyposażenie sal Dziennego Domu Pomocy (DDP) oraz Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ) w sprzęty niezbędne do jego funkcjonowania na potrzeby projektu pn.: Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy (DDP) oraz Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ) świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Bobrowniki osobiście w Urzędzie Gminy Bobrowniki
ul. Nieszawska 10; 87 – 617 Bobrowniki  lub poprzez pocztę polską na ww. adres.

Dodatkowych informacji merytorycznych udziela: Małgorzata Rutkowska
nr tel.: 54 230 51 44.

 1. V.             Wybór oferty najkorzystniejszej.

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej

………………………………… x 100 = ilość punktów

Cena brutto oferty badanej

 1. VI.           Miejsce dostawy: Rachcin 8A, 87-617 Bobrowniki (budynek Przedszkola)

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: - Urząd Gminy Bobrowniki                              ul. Nieszawska 10; 87 – 617 Bobrowniki – pokój nr 13 w dniu 05 października 2020 r.
o godzinie 8:50.

Uczestnictwo przy otwarciu ofert pozostawia się do dyspozycji Wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert, Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny wykonania zamówienia.

W toku dokonywania kwalifikacji i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w oparciu o kryteria oceny ofert – cena 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 1. VII.         Załączniki:
  1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
  2. Wzór formularza oferty - załącznik nr 2
  3. Wzór umowy – załącznik nr 3

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.09.2020
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Gruntami Inwestycji i Spraw Gospodarczych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Rutkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2020 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Prykowski
Ilość wyświetleń: 124
29 września 2020 07:35 (Dawid Prykowski) - Dodanie załącznika [zo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 września 2020 07:35 (Dawid Prykowski) - Dodanie załącznika [zalacznik__nr_wzor_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 września 2020 07:34 (Dawid Prykowski) - Dodanie załącznika [u_m_o_w_a__nr___zp.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)