Przetargi

Informacja o zawarciu umowy na zadanie pn: "Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej przy ulicy: Grunwaldzkiej, Książąt Mazowieckich i Władysława Jagiełły w miejscowości Bobrowniki".

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 282944-2014 z dnia 2014-08-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki
Przedmiotem niniejszego zadania jest Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm przy ulicy: Grunwaldzkiej o pow. 168 m², ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm o długości 120mb, ułożenie obrzeży...
Termin składania ofert: 2014-09-10


Bobrowniki: Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej przy ulicy: Grunwaldzkiej, Książąt Mazowieckich i Władysława Jagiełły w miejscowości Bobrowniki.
Numer ogłoszenia: 310230 - 2014; data zamieszczenia: 18.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 282944 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowniki, ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 2514903, faks 0-54 2514901.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej przy ulicy: Grunwaldzkiej, Książąt Mazowieckich i Władysława Jagiełły w miejscowości Bobrowniki..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej przy ulicy: Grunwaldzkiej, Książąt Mazowieckich i Władysława Jagiełły w miejscowości Bobrowniki..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2014.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Budowlany MELBUD, ul. Włocławska 23A, 87-617 Bobrowniki, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53348,41 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 59867,48

 • Oferta z najniższą ceną: 59867,48 / Oferta z najwyższą ceną: 71922,52

 • Waluta: PLN.

   

Wiadomość powiązana z

Organ

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.09.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2014 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 2172
18 września 2014 13:06 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)