Przetargi

Informacja o zawarciu umowy na zadanie pn: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami w miejscowości Bobrownickie Pole działka nr 393 oraz miejscowości Polichnowo - działka nr 87 i część działki nr 10/1 Gmina Bobrowniki"

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 219332-2014 z dnia 2014-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami w miejscowości Bobrownickie Pole -działka nr 393 oraz w miejscowości Polichnowo - działka nr 87 i część działki nr...
Termin składania ofert: 2014-07-21


Bobrowniki: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami w miejscowości Bobrownickie Pole działka nr 393 oraz w miejscowości Polichnowo - działka nr 87 i część działki nr 10/1 Gmina Bobrowniki
Numer ogłoszenia: 253232 - 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 219332 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowniki, ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 2514903, faks 0-54 2514901.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami w miejscowości Bobrownickie Pole działka nr 393 oraz w miejscowości Polichnowo - działka nr 87 i część działki nr 10/1 Gmina Bobrowniki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami w miejscowości Bobrownickie Pole działka nr 393 oraz w miejscowości Polichnowo - działka nr 87 i część działki nr 10/1 Gmina Bobrowniki.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2014.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 137203,56 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 180467,57

 • Oferta z najniższą ceną: 180467,57 / Oferta z najwyższą ceną: 180467,57

 • Waluta: PLN.

   

   

Wiadomość powiązana z

Organ

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.07.2014
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: L. Poliwko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lipca 2014 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1880
29 lipca 2014 14:09 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)