Przetargi

Informacja o zawarciu umowy na zadanie pn: "Zakup mikrobusu 9-osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich".

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 180122-2014 z dnia 2014-05-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę jednego fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu typu Minibus wyprodukowanego w roku 2014, zgodnego z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ - szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert: 2014-06-06


Bobrowniki: Zakup mikrobusu 9-osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich
Numer ogłoszenia: 251312 - 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 180122 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowniki, ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 2514903, faks 0-54 2514901.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup mikrobusu 9-osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup mikrobusu 9-osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.44.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • INTER AUTO Wiesław Siwek, Pękowice ul. Jurajska 50 B, 32-087 Zielonki, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 98054,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 106500,00
  • Oferta z najniższą ceną: 106500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 142532,40
  • Waluta: PLN.

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.07.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: L. Poliwko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lipca 2014 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1824
28 lipca 2014 13:05 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)