Komunikaty

Porządek obrad XIX Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 24.03.2009r. na godz. 10/00

                                                         Bobrowniki, dnia 12.03.2009r.

 

                                                                  Pan/i/

                                                                                       

                                                                             ...........................................................      

                                                                                                                                                                                                                                               

       Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

      Zwołuję na dzień  24 marca 2009 roku (wtorek) na godz.10,00 XIX Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

Porządek obrad :

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.      Wybór sekretarza obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

5.      Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu z zadań własnych               i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2008 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok.

a)     sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu z zadań własnych                 i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,

b)     przedłożenie Radzie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu             z wykonania budżetu,

c)     zapoznanie Rady z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,

d)     przedłożenie Radzie opinii składu orzekającego RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,

e)     dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu,

f)       przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej                   o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy – podjęcie uchwały                         w powyższej sprawie

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2009 r.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatku mieszkaniowego.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Bobrowniki na lata 2009 – 2017.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn: Przebudowa drogi gminnej Polichnowo – Gnojno na odcinku 2886m..

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn: Przebudowa drogi gminnej Bobrownickie Pole na odcinku 1800m.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn: Budowa boisk sportowych w miejscowości Bobrowniki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

14. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

15. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zakończenie obrad.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.03.2009r
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2009 10:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 3181
17 marca 2009 10:14 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumentu.