Komunikaty

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 27 stycznia 2009r. na godz. 10/00

                                                                       Bobrowniki, dnia 20.01.2009r.

 

 

                                                   Pan/i/

                                                              ……………………………………………………..

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

       Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                      (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

 

      Zwołuję na dzień 27 stycznia 2009 roku (wtorek) na godz.10,00                  XVIII Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

 

Porządek obrad :

      1.  Otwarcia obrad i stwierdzenie quorum.

      2.  Wybór Sekretarza obrad.

      3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

      4.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Bobrowniki.

      5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2009 rok.

      6.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu              

           bankowego na budowę kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”                  

           w Bobrownikach.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu GOPS.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie:  wysokości stawek opłat za wodę i odprowadzenie ścieków.

      9.  Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia kwoty opłaty stałej powyżej   

           podstawy programowej za korzystanie z Przedszkola Samorządowego w 

           Bobrownikach.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego  

     dla Pana Tadeusza Grzegorzewskiego Wójta Gminy Bobrowniki.

  1. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  2. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zakończenie obrad.

                                                          

                                                         PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  

                                                                      Marian Gajewski                         

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2009 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 2932
26 stycznia 2009 11:32 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana treści dokumnetu.
26 stycznia 2009 11:31 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana treści dokumnetu.
26 stycznia 2009 11:30 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumentu.