Komunikaty

Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 20 grudnia 2012 r. na godz. 12/00

Bobrowniki, dnia 07.12.2012r.

 

                                                          Pan/i/

                                                                     .....................................................................

 

     Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

     Zwołuję na dzień 20 grudnia 2012 roku (czwartek) na godzinę  12,00 XIII Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

 5. Przedstawienie protokółów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2012 r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2012 – 2025.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2013 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty (jedna kalkulacja przedstawiona na ostatniej Sesji Rady Gminy).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych                   i transportu nieczystości ciekłych.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty abonamentowej za utrzymanie                 w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Bobrowniki.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 3-letniego programu wspierania rodziny             i rozwoju pieczy zastępczej w Gminie Bobrowniki na lata 2012-2014.

 16. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy Bobrowniki na 2013 rok.

 17. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

 18. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 19. Wolne wnioski i zapytania.

 20. Zakończenie obrad.                                            

 

 

                                                                          Przewodniczący Rady  Gminy

                                                                                   Marian Gajewski

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.12.2012 r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2012 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1300
07 grudnia 2012 12:06 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana danych dokumentu.
07 grudnia 2012 12:06 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana danych dokumentu.
07 grudnia 2012 12:04 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana danych dokumentu.