Komunikaty

Porządek obrad XII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 15 listopada 2012 r. na godz. 12/00

Bobrowniki, dnia 06.10.2012r.

 

                                                          Pan/i/

                                                                     .........................................................................

 

     Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

     Zwołuję na dzień 15 listopada 2012 roku (czwartek) na godzinę  12,00 XII Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

 5. Przedstawienie protokółów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2012 r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Bobrowniki na obwody głosowania.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2013.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Gminę Miasta Lipna porozumienia z Gminą Zbójno, Gminą Tłuchowo, Gminą Bobrowniki, Gminą i Miastem Skępe, Gminą Fabianki, Gminą Lipno, Miastem i Gminą Dobrzyń n/Wisłą, Gminą Chrostkowo, Gminą Kikół, Gminą Wielgie regulującego zasady współdziałania ww. jednostek w przedmiocie wykonania zadania publicznego.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bobrowniki.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania gruntów i najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz określenia wysokości czynszu za dzierżawę i najem.

 21. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Bobrowniki w roku

  szkolnym 2011/2012.

 22. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

 23. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 24. Wolne wnioski i zapytania.

 25. Zakończenie obrad.

 

                                                                          Przewodniczący Rady  Gminy

                                                                                   Marian Gajewski

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.11.2012 r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 listopada 2012 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1234
12 listopada 2012 13:26 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu.