Komunikaty

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 26 września 2012 roku na godz. 12/00

Bobrowniki, dnia 18.09.2012r.

 

                                                          Pan/i/

                                                                     .........................................................................

 

     Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

     Zwołuję na dzień 26 września 2012 roku (środa) na godzinę  12,00 XI Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

 5. Informacja z realizacji budżetu Gminy Bobrowniki w I półroczu 2012 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2012 - 2022.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2012 r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Bobrowniki na okręgi wyborcze.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bobrowniki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 15. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

 16. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 17. Wolne wnioski i zapytania.

 18. Zakończenie obrad.

 

                                                                                  Wiceprzewodnicząca

                                                                              Rady Gminy Bobrowniki

 

                                                                                  Jolanta Parzniewska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.09.2012 r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2012 10:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1336
20 września 2012 10:01 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu.