Komunikaty

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 10 listopada 2010r. na godz. 10,00

 

Bobrowniki, dnia 02.11.2010r.

 

                                                                  Pan/i/

                                                                                       

                                                                             ...........................................................      

                                                                                                                                                                                                                                               

       Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

      Zwołuję na dzień  10 listopada 2010 roku (środa) na godz.10,00 XXVIII Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

 

Porządek obrad :

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.
  4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2010 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

13. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

14. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zakończenie obrad.

 

 

   

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.11.2010r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2010 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1344
03 listopada 2010 14:59 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu.