Projekty uchwał Rady

Projekt Uchwały Nr ...../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni scieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bobrowniki

PROJEKT

Uchwała Nr ...../.../2009

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia Gminnego programu budowy i finansowania   

                    przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników           

                    bezodpływowych na terenie Gminy Bobrowniki.

 

     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173,poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się „Gminny program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bobrowniki”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Załącznik do Uchwały Nr 1/../2009

                                                                           Rady Gminy Bobrowniki

                                                                           z  dnia 30.06. 2009r.

GMINNY PROGRAM

budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bobrowniki

Rozdział  I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Cele programu :

1. Ograniczenie ilości  odprowadzanych nie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych lub wód, a w efekcie przerwanie procesów degradacji.

2. Stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

 3.  Poprawa środowiska naturalnego Gminy Bobrowniki.

§ 2

Przedmiot dofinansowania:

1.  Na terenie gminy gdzie nie ma możliwości włączenia się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej posesje muszą być wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków lub szczelne bezodpływowe zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, które to urządzenia mogą być przedmiotem dofinansowania.

2. Preferowane będzie dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, a dopiero w ostateczności, gdy budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie niemożliwa, dopuszcza się dofinansowanie szczelnego bezodpływowego zbiornika, gdzie będą spełnione warunki określone w punkcie 1.

Rozdział II.

Warunki przyznania dofinansowania.

§ 3.

Zainteresowany dofinansowaniem musi złożyć pisemny wniosek z określeniem lokalizacji inwestycji /numer geodezyjny działki i obręb wraz z opisem przedsięwzięcia /.

§ 4.

1.   O sposobie rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania na zasadach określonych w regulaminie beneficjent zostanie poinformowany na piśmie.

2.   Wniosek nie rozpatrzony w danym roku z uwagi na brak środków finansowych, rozpatrzony zostanie w roku przyszłym. O wypłacie decyduje kolejność zgłoszeń   .

 

Rozdział III.

Zasady finansowania.

§ 5.

Beneficjent programu.

1.   Beneficjentem programu może zostać osoba będąca inwestorem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki.

2.   Inwestorem może być osoba lub grupa osób na stale zameldowanych na terenie Gminy Bobrowniki.

3.   Inwestycja będzie realizowana na terenie posesji położonej w Gminie Bobrowniki.

4.   Podstawą ubiegania się o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Bobrowniki jest legitymowanie się prawem do dysponowania nieruchomością.

Rozdział IV.

Źródła finansowania i finansowanie inwestycji.

§ 6.

Program będzie finansowany z budżetu Gminy Bobrowniki.

§ 7.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie po zrealizowaniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 3 000,00zł. (słownie złotych: trzy tysiące) oraz szczelnego zbiornika bezodpływowego w wysokości 1 000,00zł. (słownie złotych: jeden tysiąc) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego i dla każdego lokalu mieszkalnego  budynku wielorodzinnego, jednak nie więcej niż 50% kosztów całego zadania.

§ 8.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników na ścieki  może być dofinansowana z różnych źródeł np.: z budżetu gminy i środków Unii Europejskiej, lecz suma dofinansowania nie może przekroczyć 100 % wartości inwestycji.

Rozdział V.

Rozliczenie dofinansowania.

§ 9.

Wypłatę dofinansowania każdorazowo określi umowa o częściowym zwrocie wydatków poniesionych na budowę  przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego ze środków budżetu Gminy Bobrowniki dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych zawarta pomiędzy inwestorem budowy a Gminą Bobrowniki.

§ 10.

Warunkiem wypłaty dofinansowania jest zrealizowanie budowy zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z prawem budowlanym i ustawą prawo wodne.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.06.2009r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 czerwca 2009 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 2057
24 czerwca 2009 11:34 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumentu.