Projekty uchwał Rady

Projekt Uchwały Nr .../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu odnowy miejscowości Rachcin na lata 2008-2018

 

Projekt

 

UCHWAŁ Nr ........./2009

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu odnowy miejscowości Rachcin              

                    na lata 2008 - 2018

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,                 z 2003r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173,poz. 1218 , z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza zmiany Planu odnowy miejscowości Rachcin na lata 2008 - 2018,

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.06.2009r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 czerwca 2009 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1859
24 czerwca 2009 11:05 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumentu.