Projekty uchwał Rady

Projekt Uchwały Nr XX/.../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: nieodpłatnego korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego, boiska do piłki nożnej oraz bieżni ze skocznią w miejscowości Bobrowniki

Projekt

Uchwała Nr XX/.../2009

Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: nieodpłatnego korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego, boiska do            piłki nożnej oraz bieżni ze skocznią w miejscowości Bobrowniki                                                                                                                                                  

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, zmiany Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770,  z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937 z 2008r. Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na nieodpłatne korzystanie przez mieszkańców miejscowości Bobrowniki z wielofunkcyjnego boiska sportowego, boiska do piłki nożnej oraz bieżni ze skocznią w miejscowości Bobrowniki .

§ 2.Boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej oraz bieżnia ze skocznią w miejscowości Bobrowniki będą ogólnodostępne po godzinach lekcyjnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bobrowniki oraz na stronie internetowej Gminy Bobrowniki.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IX/51/2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2007 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.06.2009r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 czerwca 2009 10:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1910
24 czerwca 2009 11:02 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana treści dokumnetu.
24 czerwca 2009 10:32 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumentu.