Projekty uchwał Rady

Projekt Uchwała Nr .../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2009 rok

P R O J E K T

Uchwała nr               /2009

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia  24.03.2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2009 rok.

 

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Bobrowniki uchwala co nastepuje:

 

§1. W uchwale Rady Gminy Bobrowniki nr XVII/104/2008 z dnia 29.12.2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobrowniki na 2009 rok, zmienionej:

uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr XIII/109/2009 z dnia 27.01.2009r,

zarządzeniem nr 2/2009 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 24.02.2009r,

wprowadza się następujące zmiany:

w §1 : Dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 10 395 367zł,

(było:8 913 285zł),z tego:

- dochody bieżące w kwocie 8 506 867zł (było: 8 331 785zł),

- dochody majątkowe w kwocie 1 888 500zł (było: 581 500zł).

w §2 pkt1. : Wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 12 710 696zł,     (było: 9 212 680zł). z tego:

a) wydatki bieżące 7 527 852zł (było:7 509 425zł) w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 868 060zł,

- dotacje 304 170zł

- wydatki na obsługę długu gminy 112 000zł.

b) wydatki majątkowe 5 182 844zł (było: 1 703 255zł). 

w §4 pkt1. : Deficyt budżetowy w wysokości 2 315 329zł (było: 299 395zł) planuje się pokryć kredytem bankowym.

 

§2. Zmienia się załączniki: nr 5 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-20012, nr 5.1 Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji w 2009 roku, nr 5.2 Wykaz inwestycji współfinansowanych z funduszy strukturalnych U.E., nr 6 Prognoza kwoty długu i spłat w roku 2009 i latach następnych, nr 7 Przychody i rozchody budżetu.

 

§3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 315 329 zł.

 

§4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 207 484 zł..

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Uzasadnienie:

Dochody

Zaplanowano dotację z FOGR na budowę przebudowe drogi gminnej w Bobrownickim Polu.

Zaplanowano środki RPO na przebudowe drogi gminnej do Gnojna.

Zaplanowano zmianę kwoty subwencji ogólnej dla gminy.

Zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na budowę hali sportowej w Bobrownikach.

Zwiększono plan dochodów związanych z egzekucją należności od dłużników alimentacyjnych.

Zmieniono kwoty dotacji celowych na świadczenia rodzinne i dożywianie zgodnie z pismem z Urzędu Wojewódzkiego.

Zaplanowano dotację na pomoc materialną dla uczniów.

Zaplanowano środki z PROW na budowe kompleksu boisk sportowych w Bobrownikach.

Wydatki

Zwiększono środki na przebudowę dróg gminnych: Polichnowo-Gnojno i Bobrownickie Pole.

Zwiększono środki na budowę hali sportowej w Bobrownikach.

Zaplanowano środki na stypendia i zasiłki dla uczniów.

Zaplanowano środki na budowę boisk sportowych w Bobrownikach.

Zmniejszono planowane wielkości wydatków na świadczenia społeczne zgodnie z pismem z Urzedu Wojewódzkiego w sprawie dotacji na ten cel.

Dokonano przesunięć pomiedzy paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z bieżącymi potrzebami.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.03.2009r.
Dokument wytworzony przez: Referat finansowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: P. Grudowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2009 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1721
17 marca 2009 14:48 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika.
17 marca 2009 14:47 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumentu.