Projekty uchwał Rady

Projekt Uchwała Nr XIX ...../2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Bobrowniki na lata 2009-2017

U C H W A Ł A  Nr XIX/.../2009

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 24 marca 2009 roku

 

w sprawie : zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Bobrowniki    

                     na lata 2009 – 2017

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm[1].) Rada Gminy

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza Plan odnowy miejscowości Bobrowniki na lata 2009 – 2017, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,  poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458).

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.03.2009
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2009 10:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1717
17 marca 2009 10:26 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika.
17 marca 2009 10:25 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumentu.