Projekty uchwał Rady

Projekt Uchwał Nr XIX.../09 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24.03.2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatku mieszkaniowego

 

      PROJEKT

 

UCHWAŁA NR ............./2009

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia .............  2009 roku

 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatku mieszkaniowego

 

   Na podstawie art. 30 ust.6, art. 49 ust.1 pkt 1 w związku z art. 91d pkt 1 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,  Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r.: Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r.: Nr 145, poz. 917; z 2009 r.: Nr 1, poz. 1) – w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi,
Rada Gminy Bobrowniki uchwala co następuje:

 

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w  szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowniki, zwany dalej regulaminem, który określa:

1)      wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:

2)      szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

3)      wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;

4)      wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

 

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)      ustawa – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

2)      rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)

3)      wynagrodzenie zasadnicze – należne nauczycielowi wynagrodzenie zasadnicze;

4)      szkoła - podmiot zatrudniający nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki.

 

§ 3 . Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół i placówek oświatowych nie będących nauczycielami.

 

§ 4. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 ustawy.

2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku

określa § 7 rozporządzenia.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1)      począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2)      za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca;

3)      za nieobecności w pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego;

4)      w okresie urlopu dla poratowania zdrowia.

 

§ 5.1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia.

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1)      uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w  szczególności :

a)      uzyskiwanie przez uczniów dobrych osiągnięć dydaktyczno wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b)      umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c)      pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

2) podnoszenie jakości świadczonej pracy poprzez :

a)      systematyczne i efektywne przygotowanie się do wykonywania przydzielonych obowiązków,

b)      podnoszenie umiejętności zawodowych,

c)      dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych i innych urządzeń szkolnych;

3) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;

4) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi

     działającymi na terenie szkoły;

5) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

3. Kryteriami przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektora są:

1)      stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły poprzez :

a)      właściwe organizowanie pracy rady pedagogicznej,

b)      zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia zawodowego nauczycieli i awansu zawodowego nauczycieli,

c)      stwarzanie warunków do wprowadzania innowacji pedagogicznych,

d)      zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach,

e)      właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

2)      racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych;

3)      współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym, aktywizacja uczniów do udziału w imprezach publicznych;

4)      stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych i kreowanie twórczej atmosfery w pracy;

5)      dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenie;

6)      znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa pracy;

7)      prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych;

8)      wykazywanie zdolności i gotowości do podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji;

9)      terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń służbowych.

 

4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektorów może wynosić od 0 do 10% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

6. Dyrektorowi dodatek motywacyjny przyznaje Wójt Gminy, a nauczycielowi – dyrektor, w granicach środków przewidzianych w budżecie szkoły.

7. Środki na dodatek motywacyjny dla nauczycieli danej szkoły stanowią 5% kwoty planowanej na ich wynagrodzenia zasadnicze. 

 

§ 6. Nauczycielowi zajmującemu stanowisko lub wykonującemu funkcję, o którym mowa w § 5 rozporządzenia, przysługuje prawo do dodatku funkcyjnego w następującej wysokości:

1)      dyrektora szkoły podstawowej liczącej powyżej 7 oddziałów –1450 zł

2)      dyrektora gimnazjum – 1200 zł

3)      dyrektora przedszkola -  525 zł

4)      wicedyrektorowi szkoły –700 zł

5)      wychowawcy klasy:

a)      do 10 uczniów                -    50 zł

b)      do 20 uczniów                -  155 zł

c)      powyżej 20 uczniów      -  175 zł.

6)      opiekun stażu :                     -  165 zł

 

§ 7.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych i  uciążliwych  warunkach, określonych w § 8 i § 9 rozporządzenia:

1)      w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego za indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,

2)      w wysokości 20 % w klasach łączonych w szkołach podstawowych.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych w warunkach określonych w ust.1.

 

§ 8.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, o ile praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust.1, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku szkolnego oraz za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:

1)      zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

2)      wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub imprezy,

3)      chorobą dziecka nauczanego indywidualnie - traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

 

§ 9. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio § 8 niniejszej uchwały.

 

§ 10.1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych przeznacza się :

1)      80% kwoty – na nagrody dyrektorów szkół

2)      20% kwoty – na nagrody Wójta Gminy

2. Nagrody mają charakter uznaniowy.

3. Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora szkoły przyznaje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, nauczycielowi, który spełnia co najmniej 4 z następujących kryteriów:

1)      osiąga dobre wyniki nauczania, potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów oraz zajmowaniem przez uczniów czołowych miejsc w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach, festiwalach, przeglądach.

2)      Opracowuje autorskie programy i publikacje,

3)      Wdraża nowatorskie metody nauczania i wychowania,

4)      Wzorowo organizuje uroczystości szkolne i środowiskowe;

5)      Organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe;

6)      Organizuje letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży;

7)      Zapewnia pomoc i opiekę uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;

8)      Podejmuje działania w celu zapobiegania i zwalczania narkomanii, alkoholizmu i innych przejawów patologii społecznej, organizując również współpracę szkoły z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w tym zakresie;

9)      Organizuje udział rodziców uczniów w życiu szkoły.

4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

5. Nagrody Wójta Gminy przyznaje Wójt Gminy.

6. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

7. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być wyższa niż 200% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.

8. Wysokość nagrody Dyrektora Szkoły nie może być wyższa niż 100% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.

9. Nauczyciel bądź dyrektor szkoły, któremu została przydzielona nagroda, otrzymuje ją na piśmie, którego kopię umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

 

§ 11.1. Nauczycielom zatrudnionym w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1)      przy jednoosobowym gospodarstwie domowym – 3,5%

2)      przy dwóch osobach w rodzinie – 4,5%

3)      przy trzech osobach w rodzinie – 6,0%

4)      przy czterech i więcej osób w rodzinie – 7,0%

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty nauczyciela.

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, który także jest nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Wójt Gminy.

6. O zaistniałej  zmianie liczby członków rodziny, o której mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły-otrzymujący dodatek-Wójta Gminy. W przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły lub Wójta o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1)      niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2)      od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

8.  Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1)      nie świadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie,

2)      pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3)      korzystania z urlopu wychowawczego,

4)      przebywania w stanie nieczynnym.

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół.

 

§ 13. Traci moc uchwała nr XII/67/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatku mieszkaniowego.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.03.2009
Dokument wytworzony przez: Gminny Zespół Oświaty
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: B. Domagalska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2009 09:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1845
17 marca 2009 10:29 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana treści dokumnetu.
17 marca 2009 09:28 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumentu.