Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały Nr XV/..../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 września 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych studni wierconych na terenie Gminy Bobrowniki

PROJEKT

Uchwała Nr XV/…../2008

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 23 września 2008 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia Gminnego programu budowy i finansowania

przydomowych studni wierconych na terenie Gminy Bobrowniki

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173,poz. 1218) Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się „Gminny program budowy i finansowania przydomowych studni wierconych na terenie Gminy Bobrowniki”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr ……….

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia ………… 2008

 

 

GMINNY PROGRAM

Budowy i finansowania przydomowych studni wierconych na terenie Gminy Bobrowniki

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Cele programu :

1. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę dobrej jakości.

2. Stworzenie alternatywy dla dostarczania wody z wodociągu publicznego do gospodarstw dla których budowa wodociągu jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

3. Poprawa środowiska naturalnego Gminy Bobrowniki.

§ 2

Przedmiot dofinansowania:

1. Na terenie gminy gdzie nie ma możliwości włączenia posesji do gminnej sieci wodociągowej lub budowa przyłącza wodociągowego ze względów ekonomicznych byłaby nieuzasadniona.

2. Preferowane będzie dofinansowanie gdzie będą spełnione warunki określone w punkcie 1.

Rozdział II.

Warunki przyznania dofinansowania.

 

§ 3.

Zainteresowany dofinansowaniem musi złożyć pisemny wniosek z określeniem lokalizacji inwestycji /numer geodezyjny działki i obręb wraz z opisem przedsięwzięcia /.

§ 4.

1. O sposobie rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania na zasadach określonych w regulaminie beneficjent zostanie poinformowany na piśmie.

2. Wniosek nie rozpatrzony w danym roku z uwagi na brak środków finansowych, rozpatrzony zostanie w roku przyszłym. O wypłacie decyduje kolejność zgłoszeń .

Rozdział III.

Zasady finansowania.

§ 5.

Beneficjent programu.

1. Beneficjentem programu może zostać osoba będąca inwestorem budowy studni wierconej.

2. Inwestorem może być osoba lub grupa osób na stale zameldowanych na terenie Gminy Bobrowniki.

3. Inwestycja będzie realizowana na terenie posesji położonej w Gminie Bobrowniki.

4. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Bobrowniki jest legitymowanie się prawem do dysponowania nieruchomością.

Rozdział IV.

Źródła finansowania i finansowanie inwestycji.

§ 6.

Program będzie finansowany z budżetu Gminy Bobrowniki.

 

 

§ 7.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie po zrealizowaniu budowy studni wierconej w wysokości ………zł. dla budynku mieszkalnego jednak nie więcej jak 50 % kosztów całego zadania.

§ 8.

Budowa studni wierconych może być dofinansowana z różnych źródeł np.: z budżetu gminy i środków europejskich lecz suma dofinansowania nie może przekroczyć 80 % wartości inwestycji.

Rozdział V.

Rozliczenie dofinansowania.

§ 9.

Wypłatę dofinansowania każdorazowo określi umowa o częściowym zwrocie wydatków poniesionych na budowę studni wierconych ze środków budżetu Gminy Bobrowniki dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych zawarta pomiędzy inwestorem budowy a Gminą Bobrowniki.

§ 10.

Warunkiem wypłaty dofinansowania jest zrealizowanie budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym i stosownymi przepisami prawa wodnego.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.09.2008
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 września 2008 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1761
15 września 2008 14:28 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana treści dokumnetu.
15 września 2008 14:27 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana treści dokumnetu.
15 września 2008 14:27 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumnetu.