Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały Nr XIV /2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 19 sierpnia 2008r. w sparwie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie

PROJEKT

 

U C H W A Ł A Nr XIV/.../2008

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 19 sierpnia 2008 roku

 

 

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173,poz. 1218) oraz art. 43, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, zmiany: Nr123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290)

 


Uchwala się, co następuje :

 

§ 1. Opiniuje ( pozytywnie/negatywnie) projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr /2008

Rady Gminy Bobrowniki z dnia 19 sierpnia 2008 roku

 

 

Projekt

UCHWAŁA Nr ... /2008

RADY POWIATU W LIPNIE

z dnia ....... 2008 roku

 

 

w sprawie : likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr102, poz.1055,z 2007r. Nr173, poz.1218) oraz art.36, art.43, art.53a ust.2 i art.60 ust.6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz.89, Nr 123, poz. 849, Nr 166. poz.1172, Nr 176, poz.1240. Nr 181, poz.1290) uchwala się co następuje:

 

 

Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

 

 

§1. Postawić w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

 

§2. Osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie zapewnia się dalsze nieprzerwane udzielanie takich świadczeń bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania oraz jakości przez nowo utworzony zakład opieki zdrowotnej „Nowy Szpital Lipno”, dla którego organem założycielskim jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana przez Powiat Lipnowski.

 

§3. Zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Powiatu Lipnowskiego.

 

§4. Majątek pozostały po zakończeniu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie po zaspokojeniu wierzytelności staje się własnością Powiatu Lipnowskiego i podlega przekazaniu w drodze czynności cywilnoprawnych nowo utworzonemu zakładowi opieki zdrowotnej.

 

§5. 1. Czynności likwidacyjne wynikające z niniejszej uchwały wykonywane będą przez likwidatora likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie powołanego przez Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

2. Do czynności likwidacyjnych należy w szczególności:

  1. przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie,

  2. sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji i dzień jej zakończenia,

  3. dokonanie czynności prawnych wynikających z Kodeksu Pracy wobec pracowników likwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie,

  4. zaspokojenie wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie,

  5. zawieranie umów w zakresie niezbędnym dla likwidacji,

  6. dokonanie czynności związanych z wykreśleniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie z właściwych rejestrów.

 

§6. 1. Ustala się otwarcie likwidacji na dzień 1 października 2008 roku.

2. Ustala się zakończenie czynności likwidacyjnych na dzień 31 grudnia 2011 roku.

 

§7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie .

 

§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Likwidacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie jest zasadna ze względu na brak płynności finansowej i bardzo wysoki poziom zadłużenia sięgający 59 074 340,00 w tym odsetki wynoszące 12 174 360,00 zł oraz brak zdolności finansowej powiatu do pokrycia tej straty wskazują na konieczność likwidacji jednostki. Utrzymywanie szpitala w Lipnie w obecnej formie organizacyjnej nie gwarantuje zmniejszenia zadłużenia.

Zgodnie z art.36 i art. 43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej organem kompetentnym do likwidacji zakładu opieki zdrowotnej jest Rada Powiatu. Jednocześnie utworzenie nowej jednostki organizacyjnej zapewni ludności powiatu udzielanie świadczeń zdrowotnych na dotychczasowym poziomie i w dotychczasowym zakresie bez ograniczenia dostępności usług zdrowotnych.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.08.2008
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2008 08:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1602
15 września 2008 13:45 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana treści dokumnetu.
13 sierpnia 2008 08:17 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana treści dokumnetu.
13 sierpnia 2008 08:17 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana treści dokumnetu.