Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały nr...../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ...06.2008 roku w sprawie zmiany budzetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok

P R O J E K T

Uchwała nr       /2008
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia  ...06.2008 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok.

Na podstawie art.18, ust.2, pk 4, pkt 9 lit.d, lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 182, art. 184, art. 188, ust.2, art.198, ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Bobrowniki uchwala co nastepuje:

§1. W uchwale Rady Gminy Bobrowniki nr X/60/2007 z dnia 28.12.2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok, zmienionej:
uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr XI/63/2008 z dnia 21.02.2008r,
zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 5/2008 z dnia 04.03.2008r,
uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr XII/66/2008 z dnia 31.03.2008r,
zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 7/2008 z dnia 28.04.2008r,
zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 9/2008 z dnia 06.05.2008r,
zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 9/2008 z dnia 06.05.2008r,
zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 11/2008 z dnia 12.05.2008r,
zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 12/2008 z dnia 29.05.2008r,
wprowadza się następujące zmiany:
w §1 : Dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 7 970 3128zł,
(było:7 93 2531zł),
w §2 pkt1. : Wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 8 542 858zł,     (było: 8 505 077zł). z tego:
a) wydatki bieżące 7 223 991zł w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 852 021zł,
- dotacje podmiotowe 41 566zł
- wydatki na obsługę długu gminy 95 000zł.
b) wydatki majątkowe 1 318 867zł, w tym z planowanej dotacji ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 110 000zł. 

§2. Plan dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych załącznik nr 5.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.06.2008r
Dokument wytworzony przez: P. Grudowski
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: P. Grudowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2008 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1196
04 czerwca 2008 13:42 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumnetu.