Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały Nr..../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ....2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu rozwoju sołectwa Rachcin na lata 2008-2018

 

 

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr ........./2008

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia .................2008 roku

 

w sprawie:zatwierdzenia Planu rozwoju sołectwa Rachcin na lata 2008 – 2018.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) uchwala cię, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza Plan rozwoju sołectwa Rachcin na lata 2008 – 2018 stanowiący załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 23 kwietnia 2008 roku na Zebraniu sołeckim w Rachcinie mieszkańcy sołectwa przyjęli „Plan Rozwoju Sołectwa Rachcin na lata 2008 – 2018”.

Rada Gminy Bobrowniki ceni zaangażowanie mieszkańców w rozwój sołectwa w związku z czym podjęcie przedmiotowej uchwały uważa za zasadne.

 

 

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.06.2008r
Dokument wytworzony przez: E. Jankowska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2008 09:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1266
04 czerwca 2008 09:47 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumnetu.