Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały Nr ...../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ..... 2008 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowniki

 

 

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr ................/2008

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia .............. 2008 roku

 

w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowniki

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) art. 2 pkt 1 lit.c i art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.2) oraz § 3 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.08.2005r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gminy, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm. 3) uchwala się, co następuje:

 

 

 

 

§ 1. 1. Ustala się dla Wójta Gminy Bobrowniki wynagrodzenie miesięczne wg grupy XIX w kwocie: ................ zł. (zgodnie z Rozp.od 4 200 do 5 900zł.)

 

  1. Stawkę dodatku funkcyjnego – w wys............ zł.(zgodnie z Rozp.1500 do 1 900zł)

 

  1. Dodatek specjalny w wysokości – ............% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (zgodnie z Rozp. 20 do 40%)

 

  1. Dodatek stażowy wg odrębnych przepisów

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/6/2006 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 04 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowniki.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 01 stycznia 2008 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218..

 

2 zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020, z 2006r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218.

 

3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 39, poz. 272, z 2008r. Nr 73, poz. 431.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.06.2008r
Dokument wytworzony przez: E. Jankowska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2008 09:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1251
04 czerwca 2008 09:41 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumnetu.