Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały Nr ..../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia .....2008 roku w sprawie: Statutu Gminy Bobrowniki

 

PROJEKT

UCHWAŁA Nr .................

RADY GMINY Bobrowniki

z dnia ......................... 2008 r.

 

w sprawie: Statutu Gminy Bobrowniki.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Bobrowniki w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc uchwała nr VII/40/3003 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobrowniki.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do uchwały nr

Rady Gminy

z dnia 18 maja 2007 r.

 

Statut Gminy Bobrowniki

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Bobrowniki;

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Bobrowniki;

3) Komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Bobrowniki;

4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Bobrowniki;

5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Bobrowniki;

6) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.

 

Rozdział II

Gmina

 

§ 2.1. Gmina jest samodzielną jednostką lokalnego samorządu, posiadającą osobowość prawną.

2. Mieszkańcy gminy Bobrowniki stanowią wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy, powołane dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

3. Celem Gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.

 

§ 3.1. Gmina położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim i obejmuje obszar 9555ha.

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa, która stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

 

§ 4. Herb gminy przedstawia wizerunk, który stanowi załącznik nr 2 do Statutu.

 

 

§ 5.1. W celu wykonywania swych zadań gmina tworzy jednostki organizacyjne.

2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 6.1. Gmina może przystępować do związku gmin i zawierać porozumienia międzygminne.

2. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

3. Gmina może tworzyć (być członkiem) stowarzyszenia.

4. Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw, a także może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu i województwa oraz administracji rządowej na podstawie odrębnych porozumień.

5. Zadania zlecone i przyjęte w drodze porozumienia, gmina wykonuje po zapewnieniu środków finansowych.

 

Rozdział III

Organy Gminy

 

§ 7.1. Organami Gminy są: Rada Gminy, Wójt Gminy.

2. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw i uchwał.

 

§ 8. Siedzibą organów gminy jest Urząd Gminy Bobrowniki.

 

§ 9. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie, z wyjątkiem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze referendum.

 

Rozdział IV

Jednostki pomocnicze

 

§ 10.1. Jednostkami pomocniczymi są sołectwa.

2. Organizację i zakres działania sołectw określają Statuty Sołectw uchwalone przez Radę Gminy.

3. Wykaz istniejących sołectw oraz ich granice określa załącznik nr 3 do Statutu.

 

§ 11.1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy – sołectwa, a także zmianie jej granic rozstrzyga w drodze uchwały Rada Gminy z uwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, oraz organy gminy;

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą;

3) projekt granic jednostki pomocniczej określa Wójt w uzgodnieniu z inicjatorem utworzenia tej jednostki;

4) przebieg granic jednostki pomocniczej powinien w miarę możliwości uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne, historyczne i więzi społeczne;

5) nie tworzy się jednostek pomocniczych – sołectw jeśli miało ono by mieć mniej niż 100 mieszkańców i jeśli w wyniku podziału sołectwa powstająca jednostka miałaby mniej mieszkańców niż ww. liczba.

2. Uchwały o jakich mowa w ust. 1 określają w szczególności:

1) obszar;

2) granice;

3) siedzibę władz;

4) nazwę jednostki pomocniczej.

 

§ 12.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Inwestycje i wydatki bieżące sołectwa realizowane są w ramach budżetu gminy.

3. Rada Gminy może w drodze uchwały przekazać sołectwu część mienia należącego do gminy oraz środki budżetowe na realizację zadań przez sołectwo.

 

§ 13.1. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtys, uczestniczy w pracach Rady z urzędu. Może on zabierać głos na sesjach bez prawa do głosowania.

 

Rozdział V

Organizacja wewnętrzna Rady

 

§ 14.1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

2. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.

3. Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje komisje.

 

§ 15.1. Rada powołuje stałe komisje odrębnymi uchwałami określając jednocześnie ich skład osobowy:

1) Rewizyjną;

2) Rolnictwa, Budżetu i Finansów;

 1. Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji, Zabezpieczenia Ładu I Porządku Publicznego;

 2. Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

2. W czasie trwania kadencji Rada może powoływać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

 

§ 16. Rada Gminy ze swego grona wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

 

§ 17.1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

 

§ 18.1. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady;

2) przygotowanie projektu porządku obrad;

3) dokonanie otwarcia sesji;

4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

2. Projekt porządku obrad, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie dotychczasowego Wójta o stanie Gminy.

 

§ 19. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący w szczególności:

1) zwołuje sesje Rady;

2) przewodniczy obradom;

3) sprawuje policję sesyjną;

4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;

5) zarządza i przeprowadza głosowania nad projektami uchwał;

6) podpisuje uchwały Rady;

7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

 

§ 20. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego przed upływem kadencji, Rada na tej samej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

 

§ 21.1. Przewodniczący jest uprawniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

2. Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną, niż Przewodniczący osobę do reprezentowania jej na zewnątrz w określonej sprawie.

 

§ 22. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

 

§ 23. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący koordynują z ramienia Rady pracę Komisji Rady. Podziału zadań dokonuje Przewodniczący.

 

§ 24. Obsługę Rady i jej organów zapewnia Wójt Gminy, poprzez utworzone w urzędzie stanowisko ds. obsługi rady.

 

Rozdział VI

Sesje Rady

 

§ 25.1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:

a) postanowienia proceduralne,

b) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,

c) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,

d) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwanie adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy lub zadania.

3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

§ 26.1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.

3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nieprzewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.

4. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołania sesji na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

 

Rozdział VII

Przygotowanie sesji Rady

 

§ 27.1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

a) ustalenie porządku obrad,

b) ustalenie miejsca i czasu obrad,

c) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3. Sesje zwołuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.

5. W razie nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony tylko na początku obrad przed głosowaniem porządku obrad.

6. O terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powiadamia się mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 28.1. Przed każdą sesją Przewodniczący ustala listę osób zaproszonych na sesję.

2. W sesjach Rady uczestniczą z głosem doradczym Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

3. Do udziału w sesjach mogą być zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

4. W sesjach Rady biorą także udział osoby wyznaczone przez Wójta spośród pracowników samorządowych celem złożenia wyjaśnień w zakresie ustalonym przez Wójta i w jego imieniu.

 

§ 29. Wójt jest zobowiązany udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 

§ 30. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsce. Na wniosek radnego Przewodniczący może udzielić głosu wskazanej przez niego osobie.

 

§ 31.1.Sesje są jawne. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w prawie.

2. Wyłączenie jawności obrad Rady następuje na podstawie uchwały wskazującej powody wyłączenia jawności oraz podstawę prawną uzasadniającą to wyłączenie.

3. W przypadku wyłączenia jawności na Sali obrad mogą być obecni tylko radni oraz osoby, których obecność jest niezbędna ze względu na przedmiot obrad.

 

§ 32.1. Na wniosek przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu obrad i kontynuowaniu ich w innym wyznaczonym przez siebie terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. O nowym terminie nie powiadamia się radnych.

2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

3. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.

 

§ 33. Sesje Rady zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy lub w terminach określonych przez Przewodniczącego.

 

§ 34.1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności, co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

 

§ 35.1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący.

3. Rada powołuje spośród radnych sekretarza obrad i powierza mu obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

 

§ 36. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad formuły: „Otwieram … sesję Rady Gminy Bobrowniki”. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

 

§ 37.1. Po otwarciu sesji Przewodniczący stawia pytanie o ewentualne wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

2. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad ustalonym przez przewodniczącego.

 

§ 38. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji;

2) sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności w okresie międzysesyjnym;

3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska;

4) interpelacje i zapytania radnych;

5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;

6) wolne wnioski.

 

§ 39.1. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady oraz działalności w okresie międzysesyjnym składa Wójt, lub z jego upoważnienia może to uczynić jego zastępca lub Sekretarz Gminy.

2. Sprawozdania Komisji Rady składają przewodniczący tych komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisję.

 

§ 40.1. Interpelacje i zapytania kierowane są do Wójta.

2. Interpelacje dotyczą spraw wspólnoty o zasadniczym charakterze. Powinny one zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego oraz wynikające zeń pytanie.

3. Interpelację składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady, który niezwłocznie kieruje ją adresatowi.

4. Odpowiedzi na interpelacje udziela się w formie pisemnej w terminie 21 dni, na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. Odpowiedzi udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione przez Wójta.

5. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

6. Przewodniczący informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

 

§ 41.1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2. Zapytania są formułowane ustnie w trakcie obrad Rady. Jeżeli odpowiedź bezpośrednia na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnie w terminie 14 dni lub ustnie na następnej sesji.

 

§ 42.1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością. Głosu poza kolejnością udziela się zwłaszcza w kwestiach formalnych.

3. Przewodniczący może zabrać głos w każdym momencie obrad.

4. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego, Przewodniczący może tez odebrać prawo głosu w każdym momencie.

 

§ 43.1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę – „do rzeczy”.

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego „do porządku” a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady obecnych na sesji i publiczności.

5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie Sali tym osobom, które zakłócają porządek lub też nakazać opróżnienie całej sali.

§ 44. Na wniosek radnego Przewodniczący przyjmuje do protokółu wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę oraz zapoznając Radę

 

z treścią wystąpienia.

 

§ 45.1. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności dotyczących:

1) stwierdzenia quorum;

2) zmiany porządku obrad;

3) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów;

4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów;

5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;

6) zarządzenia przerwy;

7) odesłania projektu uchwały do komisji;

8) przeliczenia głosów, w tym ponownego;

 

2. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod dyskusję dopuszczając jeden głos „za” i jeden „przeciw”, po czym poddaje wniosek pod głosowanie.

 

§ 46. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej. Nie dotyczy to przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji.

 

§ 47.1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowanie się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków – a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania.

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania Przewodniczący może udzielić radnym głosu w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku obrad.

 

§ 48.1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę: „Zamykam … sesję Rady Gminy Bobrowniki”.

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji, dotyczy to także tych sesji, które składają się więcej niż z jednego posiedzenia.

 

§ 49.1. Wnioski zgłaszane w trakcie obrad głosuje się kierując się następującymi kryteriami:

a) jako pierwsze wnioski Wójta,

b) jako pierwszy wniosek najdalej idący,

c) według kolejności zgłoszeń.

2. Wyboru sposobu głosowania dokonuje Przewodniczący, chyba, że Rada postanowi inaczej.

 

§ 50.1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.

 

§ 51.1. Pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodniczącym oraz powołanym Sekretarzem Sesji sporządza z każdej sesji protokół.

2. Przebieg sesji może być nagrywany, a zapis dźwiękowy przechowywany do zakończenia kadencji Rady Gminy.

 

§ 52.1. Protokół z sesji musi odzwierciedlać jego przebieg.

2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

a) numer, datę i miejsce odbywania sesji, wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko

 

Przewodniczącego obrad, Sekretarza Sesji i protokolanta,

b) stwierdzenie prawomocności obrad,

c) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

d) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,

e) ustalony porządek obrad,

f) przebieg obrad, a w szczególności ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak i uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

g) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,

h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,

i) podpis przewodniczącego obrad.i osoby sporządzającej protokoł.

 

§ 53.1. Do czasu przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta.

2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu bądź odrzuceniu sprzeciwu.

 

§ 54. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.

 

§ 55. Obsługę biurową sesji Rady oraz komisji wykonuje pracownik wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

 

Rozdział VIII

Uchwały

 

§ 56.1. Uchwały, a także deklaracje, oświadczenia i apele sporządzane są w formie odrębnych dokumentów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

 

§ 57.1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Komisjom, Klubom radnych, grupom radnych co najmniej 5 osób, oraz Wójtowi chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

a) tytuł uchwały,

b) podstawę prawną,

c) postanowienia merytoryczne,

d) w miarę potrzeby źródła finansowania realizacji uchwały,

e) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i ewentualnego sprawozdania z jej wykonania,

f) ustalenie terminu obowiązywania i wejścia w życie uchwały,

g) sposób publikacji uchwały.

3. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach jej realizacji.

 

§ 58. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący, w przypadkach, gdy to jest niemożliwe -Wiceprzewodniczący.

 

 

§ 59. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji, kolejny numer uchwały licząc od początku kadencji i rok podjęcia uchwały.

 

§ 60. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał, prowadzi rejestr uchwał i przechowuje je wraz z protokołami z sesji Rady.

 

§ 61. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od treści.

 

§ 62.1. Uchwały Rady podlegają publikacji, w zależności od tego, jak stanowi prawo poprzez:

a) podanie treści uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

b) podanie treści uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty - wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

2. Niezależnie od sposobu publikacji wynikającego z punktu 1 wszystkie uchwały Rady podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

 

Rozdział IX

Procedura głosowania

 

§ 63. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

 

§ 64.1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. Głosowanie jawne zarządza
i przeprowadza przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, następnie „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą obecności i ewentualnie ze składem ustawowym Rady ogłasza wynik głosowania polecając odnotowanie go w protokóle.

2. Przewodniczący korzysta w przeprowadzonym głosowaniu z pomocy Sekretarza Sesji.

 

§ 65.1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady. Przy czym każdorazowo Rada ustała sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z radnych Komisja Skrutacyjna z wyłonionym przez siebie przewodniczącym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. Radni podchodzą do urny i wrzucają głosy.

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sali.

4. Po przeliczeniu głosów komisja skrutacyjna sporządza protokół, odczytuje go podając wynik głosowania.

5. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 66.1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku, w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości, co do intencji wnioskodawcy.

2. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i następnie zarządza wybory. Nieobecny kandydat może wyrazić swoją zgodę na kandydowanie wcześniej na piśmie.

 

§ 67.1. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów uchwały następuje według kolejności, z tym w pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie bądź odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

2. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki pozostałych się nie głosuje.

3. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek.

4. W ostatniej kolejności zarządza się głosowanie za przyjęciem uchwały w całości wraz z ustalonymi wcześniej poprawkami.

5. Przewodniczący może odroczyć głosowanie na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

 

§ 68.1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą ilość głosów „za” niż „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” i nieważnych nie zalicza się do żadnej z grup.

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów największą.

 

§ 69.1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały, co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się razem.

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi ten wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych „za”, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

3. Głosowanie kwalifikowaną większością głosów oznacza, że przechodzi ten wniosek lub kandydatura, która uzyskała całkowitą liczbę ważnie oddanych głosów „za” równą, co najmniej iloczynowi głosujących radnych i ułamka określającego kwalifikowaną większość.

 1. Głosowanie kwalifikowaną większością głosów ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi ten wniosek lub kandydatura, która uzyskała całkowitą liczbę ważnie oddanych głosów „za” równą, co najmniej iloczynowi ustawowego składu Rady i ułamka określającego kwalifikowaną większość głosów.

 

 

Rozdział X

Komisje Rady

 

§ 70. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych Rada określa w odrębnych uchwałach.

 

§ 71.1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie i przyjętym przez Radę w formie uchwały.

2. Rada może nakazać komisjom dokonanie zmian w planie.

 

§ 72.1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

3. Pracę komisji koordynuje Przewodniczący Rady. Może on z własnej inicjatywy zwołać posiedzenie komisji i nakazać rozpatrzenie określonej sprawy i złożenie Radzie sprawozdania.

 

§ 73. Pracami komisji kierują ich przewodniczący. wybrani przez Radę .

 

§ 74.1. Komisje pracują na posiedzeniach.

2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

  3. Przewodniczący Komisji stałych, co najmniej raz w roku składają Radzie na sesji sprawozdania ze swej działalności.

  4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji powołanych przez Radę.

  5. Opinie i wnioski Komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Komisji.

Rozdział XI

Radni

 

§ 75. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i komisjach podpisem na liście obecności.

 

§ 76. Za udział w sesjach i komisjach Radnym przysługuje dieta na zasadach określonych w odrębnych uchwałach.

 

§ 77. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną celem zbadania wszystkich okoliczności sprawy. Przed podjęciem uchwały Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

 

§ 78. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 

§ 79.1. Rada może odbywać wspólne sesje z radnymi innych jednostek samorządu terytorialnego w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólne sesje organizują Przewodniczący Rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie Przewodniczący Rad.

 

§ 80.1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

 

Rozdział XII

Komisja Rewizyjna

 

§ 81.1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i członków w liczbie dwóch.

2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

 

§ 82. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje prace komisji i prowadzi jej obrady.

 

§ 83. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. O wyłączeniu członków komisji decyduje przewodniczący, o wyłączeniu przewodniczącego decyduje Rada. Wyłączony członek może odwołać się do Rady.

 

§ 84. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Komisja bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

 

§ 85. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady.

§ 86. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb. Przewodniczący Komisji zawiadamia na piśmie, na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli Wójta Gminy i Kierownika kontrolowanej jednostki o terminie i zakresie kontroli, a także wskazuje jakie materiały (sprawozdania, informacje) będą niezbędne do przeprowadzenia kontroli .

 

§ 87.1. Kontroli Komisji nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem.

2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.

3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2 i 3 wykonywane są niezwłocznie.

 

§ 88.1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności wg kryteriów ustalonych w § 84.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

 

§ 89.1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

 

§ 90.1. Komisja Rewizyjna ma prawo do :

 1. wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,

 2. wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce, związanych z jej działalnością, nie stanowiących tajemnicy służbowej i państwowej, nie naruszających ochrony danych osobowych,

 3. wgląd do akt nie może być dokonywany w sposób naruszający dobra osobiste.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który nie wyraził zgody na skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ust. 1 zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia pisemnego wyjaśnienia kontrolującemu.

3. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

 1. Działalność komisji nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy, w tym kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową.

§ 91.1. Kontrolujący sporządzają w terminie 7 dni od zakończenia czynności kontrolnych w trzech jednobrzmiących egzemplarzach protokół pokontrolny, które otrzymują : Kierownik kontrolowanej jednostki, Przewodniczący Rady Gminy natomiast trzeci egzemplarz pozostaje w aktach komisji.

Protokoł pokontrolny obejmuje:

1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu;

2) imię i nazwisko kontrolujących;

3) data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu;

6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokóle;

7) datę i miejsce podpisania protokołu;

8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 92.1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienia składa się na ręce przewodniczącego komisji rewizyjnej.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania.

 

§ 93.1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie plan pracy, który Rada przyjmuje uchwałą.

2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać, co najmniej:

a) terminy odbywania posiedzeń,

b) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

 

§ 94.1. Komisja Rewizyjna składa Radzie roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

a) liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

b) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

c) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,

d) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,

e) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.

3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot
i termin złożenia sprawozdania.

 

§ 95.1. Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 1, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:

a) Przewodniczącego Rady lub też pisemny wniosek,

b) nie mniej niż 5 radnych,

c) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej,

d) Wójta.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:

a) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,

b) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.

4. W posiedzeniach Komisji rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby.

5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

 

§ 96. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

 

§ 97. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

 

§ 98.1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków budżetowych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

 

§ 99.1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o poproszenie radnych posiadających wiedzę fachową o konsultacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

2. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnia skuteczność działania oraz unikania zbędnych kontroli.

 

§ 100. Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

 

 

 

 

 

Rozdział XIII

Kluby radnych

 

§ 101. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych. W ramach klubów mogą funkcjonować koła radnych.

 

§ 102.1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału, przez co najmniej
3 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

3. W zgłoszeniu podaje się:

a) nazwę klubu,

b) listę członków,

c) imię i nazwisko przewodniczącego klubu,

d) regulamin klubu i jego późniejsze ewentualne zmiany.

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu zgłasza niezwłocznie ten fakt przewodniczącemu Rady.

 

§ 103. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

 

§ 104.1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków.

3. Kluby podlegają rozwiązaniu, gdy liczba ich członków spadnie poniżej trzech radnych.

 

§ 105.1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

 

§ 106.1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

3. Na wniosek przewodniczących klubów Wójt zobowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

 

Rozdział XIX

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów dotyczących działania organów gminy

 

§ 107.1. Obywatelom udostępnia się w szczególności następujące rodzaje dokumentów:

a) protokoły z sesji,

b) protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,

c) rejestr uchwał Rady.

 

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu poprzez zamieszczenie ich treści w Biuletynie Informacji Publicznej po ich formalnym przyjęciu-zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 108. Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji, Wójta, udostępnia się także w Urzędzie Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów na wyznaczonym przez Wójta stanowisku pracy.

 

§ 109.1. Z dokumentów dotyczących działania organów gminy obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi, fotografować je lub kopiować.

2. Dokumenty te mogą być udostępniane na żądanie w formach elektronicznych i na nośnikach elektronicznych według możliwości technicznych posiadanych przez Urząd Gminy.

3. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

 

§ 110. Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie notatek z dokumentów dotyczących działania organów gminy ich fotografii oraz odbitek kserograficznych. Sporządzenie kopii jest odpłatne.

 

Rozdział XV

Postanowienia końcowe

 

§ 111.1. Wójt jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie wyboru.

  2. Stosunek pracy pracowników samorządowych powstaje na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 1.

  3. W Urzędzie Gminy na podstawie mianowania mogą być zatrudniani pracownicy na następujących stanowiskach:

  - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

  4. Zadania i uprawnienia pracowników Urzędu Gminy określa Regulamin Pracy Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.06.2008r
Dokument wytworzony przez: E. Jankowska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2008 09:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1053
04 czerwca 2008 09:23 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumnetu.