Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały Nr XIII/../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie: zarzadzenia przedterminowych wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Brzustowa

 

 

PROJEKT


U C H W A Ł A Nr XIII/......./2008

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 10 czerwca 2008 roku

 

w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie

Brzustowa.

 

Na podstawie art. 36, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) w związku z § 25 ust. 4 i § 20 ust. 1, 2 i 3 statutu sołectw przyjętego uchwałą Rady Gminy Bobrowniki Nr XII/64/2004 z dnia 27 maja 2004 roku uchwala się, co następuje.

 

§ 1. Zarządza się przedterminowe wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie

Brzustowa.

 

§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

1 Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr Nr 173, poz. 1218.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.06.2008r
Dokument wytworzony przez: E. Jankowska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2008 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1269
04 czerwca 2008 09:19 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumnetu.