Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały Nr.../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ... 2008r. w sprawie: ustalenia kwoty opłaty stałej powyżej podstawy programowej za korzystanie z Przedszkola Samorzadowego w Bobrownikach

 

PROJEKT

 

UCHWAŁA Nr ......./2008

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia ............ 2008 roku

 

 

w sprawie : ustalenia kwoty opłaty stałej powyżej podstawy

programowej za korzystanie z Przedszkola Samorządowego

w Bobrownikach.

 

Na podstawie art.18. ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1 ) oraz art. 14, ust. 5 w związku z art. 6, pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2)

uchwala się, co następuje :

 

 

§ 1. Ustala się opłatę za świadczenia powyżej podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Bobrownikach w wysokości

...........................zł miesięcznie.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/18/2002 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 03 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia kwoty opłaty stałej powyżej podstawy programowej za korzystanie z Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ..............2008 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.

2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.06.2008r.
Dokument wytworzony przez: B. Domagalska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: B. Domagalska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2008 09:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1238
04 czerwca 2008 09:16 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumnetu.