Projekty uchwał Rady

Projekt Uchwały Nr XI/../2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia .....2008 roku w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Rachcinie

PROJEKT

Uchwała Nr XI/.../2008
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia ....... 2008 roku

w sprawie : likwidacji Szkoły Podstawowej w Rachcinie.


Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ust. 5, art. 5c pkt. 1, art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, zmiany: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292) Rada Gminy Bobrowniki, uchwala co następuje:

§ 1.1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z dniem 31 sierpnia 2008 roku likwiduje Szkołę Podstawową w Rachcinie.

2. Uczniom likwidowanej szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Bobrownikach.

§ 2. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Wójt Gminy Bobrowniki, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE


W bieżącym roku do Szkoły Podstawowej w Rachcinie uczęszcza 33 uczniów, w oddziale „0” jest 4 dzieci. W kolejnych latach liczba uczniów będzie mniejsza. Budynek szkolny wymaga gruntownego remontu. Dach i okna nadają się do wymiany. Wśród kadry pedagogicznej zatrudnionej na czas nieokreślony jest 4 nauczycieli. Jeden z nauczycieli posiada uprawnienia do przejścia na emeryturę. Pozostali nauczyciele, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy, będą mieli większą szansę znalezienia zatrudnienia w innych szkołach ze względu na zamiar przejścia na emeryturę w 2008 roku wielu nauczycieli.
Szkoła Podstawowa w Bobrownikach, do której będą uczęszczać dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rachcinie to nowy budynek z ogrzewaniem olejowym. Metraż klas wynosi od 49 do 60 m². Szkoła posiada salę komputerową i bibliotekę z czytelnią, która jest wyposażona w komputery. W szkole funkcjonuje świetlica. Dzieci spędzają tam czas pod opieką nauczyciela, zarówno rano oczekując na zadania lekcyjne jak i po ich zakończeniu przed odjazdem do domu. Po przejściu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rachcinie do Szkoły Podstawowej w Bobrownikach liczba uczniów w oddziałach klas I-III w roku szkolnym 2008/2009 będzie wynosić około 23 uczniów, w oddziałach klas IV-VI nie będzie przekraczać 24 uczniów. Zapewniony będzie dowóz dzieci do szkoły Podstawowej w Bobrownikach autobusem szkolnym. Czas dojazdu wynosić będzie około 20 minut. Dzieci oczekiwać będą na zajęcia lekcyjne około 30 minut, natomiast czas oczekiwania na autobus po zakończonych lekcjach wyniesie od 10 do 30 minut.
O zamiarze likwidacji szkoły rodzice uczniów zostali poinformowani indywidualnie na piśmie w dniu 19 listopada 2007 roku.
Likwidacja szkoły nie jest jednoznaczna z zamknięciem obiektu, do Rady Gminy i Wójta wpłynęło 26 września 2007 r. pismo Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Rachcin z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie przedszkola, oddziału przedszkolnego i szkoły na rok szkolny 2008/2009, w związku z podjętą decyzją o przejęciu i prowadzeniu szkoły w Rachcinie.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 1227
12 marca 2008 23:04 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu