Projekty uchwał Rady

Projekt Uchwały Nr XI/ /2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia .... 2008 roku w sprawie: likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Bobrownikach prowadzonej w miejscowości Gnojno

PROJEKT
Uchwała Nr XI/ /2008
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia..... 2008 roku

w sprawie : likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Bobrownikach prowadzonej
w miejscowości Gnojno.


Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ust. 5, art. 5c pkt. 1, art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, zmiany: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292) Rada Gminy Bobrowniki, uchwala co następuje:


§ 1.1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z dniem 31 sierpnia 2008 roku likwiduje w miejscowości Gnojno Filię Szkoły Podstawowej w Bobrownikach.

2. Uczniom likwidowanej filii zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Bobrownikach.

§ 2. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Wójt Gminy Bobrowniki, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.UZASADNIENIE

W bieżącym roku szkolnym do filii Szkoły Podstawowej w Bobrownikach z siedzibą w Gnojnie nie uczęszcza żaden uczeń. Z dniem 01 września 2007 roku rodzice dzieci zdecydowali, że będą one kontynuowały naukę w Szkole Podstawowej w Bobrownikach. Nauczyciele filii Szkoły Podstawowej w Bobrownikach z siedzibą w Gnojnie pracują w szkole w Bobrownikach. Byli uczniowie tej szkoły są dowożeni autobusem do Szkoły Podstawowej w Bobrownikach.
Szkoła Podstawowa w Bobrownikach to nowy budynek z ogrzewaniem olejowym, gdzie metraż klas wynosi od 49 do 60 m². Klasy wyposażone są w nowe meble, sprzęt komputerowy i audiowizualny. W szkole funkcjonuje świetlica, w której dzieci spędzają czas pod opieką nauczycieli, zarówno rano oczekując na zadania lekcyjne jak i po ich zakończeniu przed odjazdem do domu. Biblioteka szkolna czynna jest w pełnym wymiarze godzin, posiada czytelnię wyposażoną w cztery komputery. W szkole zatrudniony jest pedagog, logopeda, nauczyciel specjalista w zakresie rewalidacji i oligofrenopedagogiki , pozwala to na stworzenie warunków do objęcia opieką dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Dodatkowo za likwidacją filii Szkoły Podstawowej w Bobrownikach z siedzibą w Gnojnie przemawiają nie tylko względy ekonomiczne, ale i demograficzne. Filia Szkoły w Gnojnie w roku szkolnym 2006/2007 liczyła 9 uczniów, którzy uczęszczali do łączonej klasy I-II. III klasy z uwagi na brak uczniów nie było. Do oddziału „0” uczęszczało 5 dzieci. Z prognozy demograficznej wynikało, że w okresie 6 lat – rocznik 2001 – 2006 będzie tylko 8 uczniów

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 1282
12 marca 2008 23:04 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu