Projekty uchwał Rady

Projekt - Uchwała Nr ../2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ... w sprawie: wyboru ławnika na kadencję w latach 2016 - 2019

PROJEKT

Uchwała nr VIII/.../2015 

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 21 września 2015 roku

w sprawie: wyboru ławnika na kadencję w latach 2016 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 160, art. 163 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133, 509, 694, 1066) Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

§ 1

Na ławnika do Sądu Rejonowego we Włocławku IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2016 - 2019 wybrana została ................

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania listy wybranego ławnika prezesowi właściwego sądu, najpóźniej do końca października. 

§ 3

Protokół z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.09.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2015 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Kostrzewski
Ilość wyświetleń: 1431
10 września 2015 10:45 (Karol Kostrzewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)