Projekty uchwał Rady

Projekt - Uchwała Nr XX/.../2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia maja 2014 roku wsprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki

Projekt -  

UCHWAŁA Nr XX/../2014

RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia  maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                          o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniemz wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2013 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy, informacją o stanie mienia komunalnego oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki za 2013 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.05.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Referat finansowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2014 09:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 2233
07 maja 2014 09:42 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)