Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały Nr /2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bobrowniki środków stanowiących fundusz sołecki

                                                           PROJEKT

Uchwała Nr /   /2010

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 26 marca 2010 r.

 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy   

                Bobrowniki środków stanowiących fundusz sołecki

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                              o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, nr 138 poz. 974, Nr 173,poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 1 ust. 1 i art.  6  ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje :

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę/nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bobrowniki na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.03.2010r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2010 10:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1799
19 marca 2010 10:44 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumentu.