Aktualności

Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy zwołanej na dzień 18.11.2008r. na godz. 10

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0cm; line-height: 150% } P.western { font-size: 12pt; so-language: pl-PL } P.cjk { font-size: 12pt } P.ctl { font-size: 10pt } -->

Bobrowniki, dnia 07.11.2008r.

 

 

 

Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

 

Zwołuję na dzień 18 listopada 2008 roku (wtorek) na godz.10,00 XVI Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

 

Porządek obrad :

1. Otwarcia obrad i stwierdzenie quorum.

2. Wybór Sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Bobrowniki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na

budowę hali sportowej z częścią socjalną i łącznikiem przy Szkole

Podstawowej w Bobrowniach.

7. . Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

nieruchomości na 2009 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2009.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna do wymiaru podatku leśnego na rok podatkowy 2009.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2009 roku na terenie Gminy Bobrowniki.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i punktom przedszkolnym.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Bobrowniki na lata 2008 – 2013.

 9. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

 10. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 11. Wolne wnioski i zapytania.

 12. Zakończenie obrad.

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.11.2008r.
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2008 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 4485
07 listopada 2008 13:09 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumentu.