Aktualności

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 17 grudnia 2013 r. na godz. 12/00

Bobrowniki, dnia 02.12.2013 r.

 

Pan/i/

.....................................................................

 

Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

 

Zwołuję na dzień 17 grudnia 2013 roku (wtorek) na godzinę 12,00 XVIII Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

 5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy.

 6. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy Bobrowniki na 2014r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2013 r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2013 – 2025.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Bobrowniki na 2014 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bobrowniki.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

 13. .Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

 14. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

 15. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 16. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.12.2013 r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2013 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1772
03 grudnia 2013 13:12 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)