Aktualności

Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 28 lutego 2013 roku na godz. 12/00.

Bobrowniki, dnia 15.02.2013 r.

 

                                                          Pan/i/

                                                                     .....................................................................

 

     Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

     Zwołuję na dzień 28 lutego 2013 roku (czwartek) na godzinę  12,00 XIV Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2013 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bobrowniki środków stanowiących fundusz sołecki.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/90/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Bobrowniki do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw                    i Pomorza".

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bobrowniki do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Salutaris".

 13. Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały                  w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrownikach" oraz uchwalenia jej Statutu.

 14. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

 15. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 16. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

 

                                                                          Przewodniczący Rady  Gminy

                                                                                   Marian Gajewski                                           

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.02.2013 r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2013 09:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1948
27 lutego 2013 09:52 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana danych dokumentu.
19 lutego 2013 09:08 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu.