Komunikaty

Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 10 czerwca 2008r.

 

 

Bobrowniki, dnia 02.06.2008r.

 

 

Pan/i/

 

.........................................

 

Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

 

Zwołuję na dzień 10 czerwca 2008 roku ( wtorek ) na godz.10,00 XIII Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 1. Wybór sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy

 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrownikach.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego i logopedy na terenie Gminy Bobrowniki.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty opłaty stałej powyżej podstawy programowej za korzystanie z Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju sołectwa Rachcin na lata 2008 – 2018.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Bobrowniki.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowniki.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Brzustowa.

 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

 14. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 15. Wolne wnioski i zapytania.

 16. Zakończenie obrad.

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.06.2008r.
Dokument wytworzony przez: E. Jankowska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2008 09:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 3864
04 czerwca 2008 09:04 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumnetu.