Komunikaty

Porządek obrad XIX Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 18 marca 2014 roku na godz. 12,00

Bobrowniki, dnia 07.03.2014 r.

 

Pan/i/

.....................................................................

 

Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Poz. 594 z późn. zm.)

 

Zwołuję na dzień 18 marca 2014 roku (wtorek) na godzinę 12,00 XIX Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

 5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2014 r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bobrowniki środków stanowiących fundusz sołecki.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Bobrownikach prowadzonym przez Gminę Bobrowniki.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020.

 10. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

 11. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 12. Wolne wnioski i zapytania.

 13. Zakończenie obrad

Przypominam, że do dnia 30 kwietnia należy złożyć oświadczenie majątkowe za 2013 rok, w dwóch egzemplarzach i załączyć kopię rozliczenia podatkowego PIT (aktywne druki można pobrać ze strony bip.ugbobrowniki.pl w zakładce "druki do pobrania").

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.03.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2014 09:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1906
10 marca 2014 09:44 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)