Projekty uchwał Rady

Projekt - Uchwała Nr ../2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ... w sprawie: przyjecia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2014 roku

Projekt

UCHWAŁA Nr /2014

RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia

 

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2014 roku.

 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) i art. l la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r., poz. 856) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2014 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowniki w 2014 roku.

 

 

WPROWADZENIE

 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Bobrowniki uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowniki w 2014 r.” zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych , w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich na terenie Gminy Bobrowniki.

  • Postanowienia ogólne

 

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- zastępcze schronisko, należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt niebędące schroniskiem, w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt

- programie, należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2014 r.

- Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Bobrowniki

- Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Bobrowniki

 

1.1 Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Bobrowniki

 

1.2 Realizację zadań w ramach programu prowadzą:

- Urząd Gminy Bobrowniki

- Organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Bobrowniki, których celem statusowym

jest ochrona zwierząt

- placówki oświatowe

- gospodarstwa, które zawarły umowę z Gminą Bobrowniki na odbiór i przechowywanie

bezdomnych zwierząt gospodarskich

- zastępcze schronisko

 

  • W celu realizacji programu w /w organy współpracują z :

 

- Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Lipnie

- lekarzami weterynarii

- organizacjami społecznymi, których statusowym celem działania jest ochrona zwierząt

- Policją

- Państwową Strażą Pożarną

- OSP Bobrowniki, OSP Rachcin , OSP Lisek

- kołami łowieckimi dzierżawiącymi tereny położone na obszarze gminy Bobrowniki

- Nadleśnictwem Włocławek

- Nadleśnictwem Dobrzejewice

 

  • Cel programu

 

 

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowniki oraz

opieka nad zwierzętami bezdomnymi

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

- zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez

sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów, a także usypianie ślepych miotów w

uzasadnionych przypadkach

- odławianie bezdomnych zwierząt

- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z

udziałem zwierząt

-zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy

- działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym

 

  • Sposoby realizacji celów Programu

 

 

  • Opieka nad wolno żyjącymi kotami

 

 

Opiekę nad wolno żyjącymi kotami Gmina Bobrowniki realizuję poprzez :

- ustalenia miejsc , w których przebywają koty wolno żyjące

- tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących

- zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących

- sterylizacja lub kastracja wolno żyjących kotów

 

  • Odławianie bezdomnych zwierząt

 

-odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie , które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka , a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela

-bezdomne zwierzęta na terenie gminy Bobrowniki podlegają stałemu odławianiu- po

zgłoszeniu od mieszkańca gminy , policji , koła łowieckiego

- koszty związane z wyłapaniem i utrzymaniem zwierzęcia w przypadku, gdy

ustalono właściciela , ponosić będzie właściciel zwierzęcia

- odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie w oparciu o umowę zawartą przez Wójta Gminy z wyspecjalizowanym i uprawnionym przedsiębiorcą

- zwierzęta przebywające w zastępczym schronisku po odbyciu 14 dniowej kwarantanny

zostaną poddane zabiegom lekarsko- weterynaryjnym

 

3. Sterylizacja albo kastracja zwierząt

Obligatoryjnie sterylizacji lub kastracji podlegają wszystkie zwierzęta bezdomne

z terenu gminy Bobrowniki umieszczone w zastępczym schronisku: - po okresie 30 dni od umieszczenia w zastępczym schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna zwierzęcia

- z uwagi na przeznaczenie do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli

-zabiegi sterylizacji lub kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie prze lekarza weterynarii

- Gmina Bobrowniki zorganizuje we własnym zakresie zastępcze schronisko i ustali

szczegóły zasad sterylizacji lub kastracji.

Szacunkowe koszty zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt.

Rodzaj zabiegu :

- sterylizacja kotki – 80,00 zł

- sterylizacja psa (suki) – 120,00 zł

- kastracja kota - 50,00 zł

- kastracja psa - 80,00 zł

- usypianie ślepych miotów – 20,00 zł

 

4. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

 

- Gmina Bobrowniki, zastępcze schroniska dla zwierząt oraz organizacje społeczne będą informować o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt w sposób zwyczajowo przyjęty

na terenie Gminy oraz na stronie internetowej urzędu: www.ugbobrowniki.pl

- współdziałania z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli

zwierząt.

5.Usypianie ślepych miotów

- usypianie ślepych miotów może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach ,wyłącznie przez lekarza weterynarii w lecznicy dla zwierząt

- Wójt Gminy zawrze stosowną umowę z zakładem leczniczym na wykonywanie usypiania

ślepych miotów

6.Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich

- Odbiór oraz zapewnienie opieki i miejsca zwierzętom gospodarskim zapewni

Pan Roman Wolman w miejscowości Bobrownickie Pole 1 ,gmina Bobrowniki

- Gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt

 

7 . Zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

- Gmina zawrze stosowną umowę z lekarzem weterynarii w zakresie opieki całodobowej.

 

8 . Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy w odniesieniu do zwierząt domowych realizowane jest poprzez :

 

-nałożenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzania psów na smyczy a w przypadku psów należących do ras agresywnych , mieszańców tych ras oraz psów zachowujących się agresywnie w kontakcie z obcymi – także obowiązku prowadzenia na terenach publicznych psa w kagańcu

 

9. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt:

- wyrażanie sprzeciwu i potępianie niewłaściwego zachowania wobec zwierząt

- krytyka zjawiska porzucania zwierząt

- zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do włączenia treści programowych związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami

- udzielenie pomocy rzeczowej , finansowej lub merytorycznej przy organizowaniu konkursów , akcji , prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami

- propagowanie adopcji zwierząt

4.Finansowanie programu.

 

- Planowane środki finansowe na realizacje zadań wynikających z programu w kwocie –5 000,00zł.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.05.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Referat ds. komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: M. Majda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2014 10:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 2309
07 maja 2014 10:06 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)