Projekty uchwał Rady

Projekt - Uchwała Nr ...../2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ..... maja 2014 r. w sprawie ustalenia wyskości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

                                                                                          

                                                                                                                  Projekt

                                           Uchwała Nr ……./2014

                                          Rady Gminy Bobrowniki

                                            z dnia  maja 2014 r.

 

 

      w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz.379) oraz art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.260, poz. 843 i poz. 1543) uchwala się, co następuje :

 

§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy Bobrowniki na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczącą :

 

 1. prowadzenie robót w pasie drogowym,

 2. umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

 3. umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych                        z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

 4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

   

  § 2. 1. Za zajęcie 1m²  powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 , ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajmowania :

   

 1. przy zajęciu jezdni do 50 %  - 4,00 zł,

 2. przy zajęciu 50 % i powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni 6,00 zł,

   

 1. Stawkę określoną w ust. 1 pkt 1 stosuje się do jezdni, chodników, placów , zatok postojowych i autobusowych, a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajmowania 1 m² pasa  drogowego w wysokości – 4,00 zł.

   

               § 3.  Ustala się  następujące stawki  opłat rocznych za 1 m²  powierzchni pasa    

               drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których  mowa           

               w § 1 pkt 2,

   

 1. poza obszarem zabudowanym – 150,00 zł,

 2. w obszarze zabudowanym – 200,00 zl.

               

                § 4.  Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego

                drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3 ,   

   

 1. za zajecie 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego :

   

 1. usytuowanego poza terenem zabudowanym – 2,00 zł,

 2. usytuowanego w terenie zabudowanym  - 4,00 zł

   

 1. za każdy dzień zajmowania 1 m²  powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomu innych obiektów – 2,00 zł,

   

 2. za każdy dzień zajmowanego pasa drogowego związanego z umieszczeniem 1 m² powierzchni reklamy – 4,00 zł.

 

              § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

 

              § 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

              Urzędowym Województwa kujawsko – Pomorskiego.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.05.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Referat ds. komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: M. Majda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2014 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 2141
07 maja 2014 09:58 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)