Projekty uchwał Rady

Projekt Uchwały Nr XVIII/../2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków na terenie Gminy Bobrowniki

Uchwała Nr XVIII/../2013

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 17 grudnia 2013 roku

 

 

w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bobrowniki.

 

             Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009r Nr 18, poz. 97,                  z 2010r Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, z 2012 r., poz. 951, poz. 1513) Rada Gminy Bobrowniki uchwala , co następuje:

 

§   1.    Zatwierdza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bobrowniki w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

§   2.     Taryfa obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

 

§   3.     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

 

§   4.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Załącznik

                                                                                             Do uchwały Nr  XVIII/../2013

                                                                                                  Rady Gminy Bobrowniki

                                                                                                  z dnia  17 grudnia 2013 roku

 

 

 

 

 

                              

 

 

Urząd Gminy Bobrowniki

 

TARYFA

ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część   I

Objaśnienia pojęć i skrótów

 1. Ustawa  - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                     i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz..U. z 2006r Nr 123, poz. 858 z  póź. zm./

 2. Rozporządzenie taryfowe  - rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe odprowadzanie ścieków Dz. U. 2006r. Nr 127, poz. 886/.

 3. Odbiorca usług – każdy , kto korzysta z usług wodociągowo – kanalizacyjnych                     z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy z Urzędem Gminy Bobrowniki.

 4. Sprzedawca – Urząd Gminy Bobrowniki , ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki.

 5. Sieć – przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczania jest woda, będąca w posiadaniu gminy Bobrowniki.

 6. Alokacja  - uznanie określonej taryfowej grupy odbiorców usług właściwymi rodzajami kosztów i niezbędnych przychodów.

 7. Ostatni rok obrotowy – ostatni rok za który zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe.

 8. Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf -12 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

 9. Wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu.

 10. Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową                           z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz                 z zaworem za wodomierzem głównym.

   

  Część   II

  Zakres prowadzonej działalności

Sprzedawcą jest Gmina Bobrowniki, która prowadzi samodzielnie działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę bez tworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej do tego celu. Zaopatrzenie następuje z wodociągu gminnego, będącego własnością Gminy Bobrowniki.

Część  III

Podział odbiorców na grupy

W Gminie Bobrowniki nie wprowadzono grup odbiorców  i stosuje się jedną stawkę cenową dla wszystkich odbiorców z uwagi na to, że Gmina ma charakter wiejski a odbiorcami są gospodarstwa domowe i zagrodowe.

 

 

Część  IV

Taryfa za dostarczaną wodę z wodociągu gminnego prowadzonego przez Gminę Bobrowniki:

             

 

 1.  Cena netto  -   2,59 zł/m³      brutto     2,80  zł/m³    

 

Taryfa  za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni

             

 1. Cena netto  -   3,98 zł/m³        brutto     4,30 zł/m³  

 

            

Część V

Bazowe ceny określone w części IV niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2006 nr 123, poz. 858 z późn.zm./ oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

 

Część  VI

 1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone ustawie.

 2. W przypadkach :

1/ niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub warunków umowy sprzedaży usług przez odbiorcę, uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań wodomierza.

2/ nielegalnego poboru wody stosuje się odpowiednio postanowienie 6 rozdziału ustawy, przy czym opłaty za nielegalny pobór wody nalicza się na podstawie cen                i stawek opłat netto bez podatku VAT.

                                   

Część  VII

Zasady wprowadzania zmian cen

Taryfa może obowiązywać przez okres 1 roku, to jest od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku  i po jej ogłoszeniu według obowiązujących przepisów.

 

                                                 

 

Uzasadnienie

 

   Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nałożyła na przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą wody                     i oczyszczaniem ścieków, obowiązek opracowania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zgodnie z tą ustawą taryfa podlega zatwierdzeniu                w formie uchwały Rady Gminy. Na terenie Gminy Bobrowniki funkcję przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego pełni bezpośrednio Gmina Bobrowniki, nie tworząc do tych celów odrębnej jednostki organizacyjnej. Wniosek o zatwierdzenie taryfy zawiera dane przedstawiające koszty w roku obrachunkowym, obejmujące 12 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz planowane do poniesienia koszty i planowane przychody na działalnościach          w okresie obowiązywania taryfy. Planowane koszty na działalności zbiorowego zaopatrzenia          w wodę obejmują koszty utrzymania i eksploatacji ujęć wody i sieci wodociągowej oraz koszty utrzymania oczyszczalni ścieków.                                                                                                                         W skład tych kosztów wchodzą płace obsługi ujęć wody usuwającej awarie, koszty energii, koszty materiałów i środków chemicznych, koszty opłat środowiskowych.                  Planowane koszty zawierają wymianę  zasuw,  naprawę pomp, wymianę hydrantów                      i usuwanie bieżących awarii sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków.  Opłaty za wykonywane przeglądowe i kontrolne badania jakości wody przez Powiatową i Wojewódzką Stację Sanitarno  - Epidemiologiczną.                                                           

 Obecna cena brutto za m³  wody  - 2,35zł.

Obecna cena brutto za m³ odprowadzonych ścieków – 3,86zł.                                                                                                                                     

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.12.2013
Dokument wytworzony przez: Referat ds. komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Kletkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2013 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 2136
03 grudnia 2013 13:57 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)