Projekty uchwał Rady

Projekt Uchwały NR XVII/.../2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12.11.2013 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów

Projekt

                                                                                                                                                            UCHWAŁA Nr …. 

                                                                                                                                                  Rady Gminy Bobrowniki

                                                                                                                                                 z dnia….   listopada 2013 r

                                                                                                                               w sprawie opłaty od posiadania psów

                                                                                                                                                                                            

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków lokalnych i opłat lokalnych w 2014 r. ( M.P. z 2013 r. poz. 724)  zarządza się co następuje:

      § 1.1. Uchwałą niniejszą Rady Gminy

         wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;

1)           określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;

2)           określa zasady ustalania i poboru oraz  terminy płatności opłaty od posiadania psów;

3)           stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 50,00 zł od jednego psa        

         posiadanego przez osobę fizyczną.

            

§ 2.1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego,   

      a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia  

           powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia   

         opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby

         miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

       § 3.1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy  Bobrowniki

2. Pobór opłaty może odbywać się również w Kasie Urzędu Gminy Bobrowniki lub u sołtysa.

 

      § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

 

      § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r i podlega ogłoszeniu w Dz.U. Woj.

          Kujawsko-Pomorskiego

     

     § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym                          

           Województwa Kujawsko -Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

  

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.11.2013 r.
Dokument wytworzony przez: Referat ds. komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: M. Majda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2013 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 2020
04 listopada 2013 12:12 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)