Podatki i opłaty

Określenie opłaty od posiadania psów na 2013 rok

 

UCHWAŁA NR XII/78/2012

 

RADY GMINY BOBROWNIKI

 

z dnia 15 listopada 2012 r.

 

w sprawie: opłaty od posiadania psów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr

142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.

420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz.

679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113,Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567) i art. 19 ustawy

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; zmiany: Dz. U. Nr

96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.

1016, Nr 232, poz. 1378) obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych stawek

kwotowych podatków lokalnych i opłat lokalnych w 2013 r. ( M.P. z 2012 r. poz. 587) zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy

1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;

2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;

4) stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 50,00 zł od jednego psa posiadanego przez

osobę fizyczną.

 

§ 2.

 

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego, a w

przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną

zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym

powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały

okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

§ 3.

 

1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy Bobrowniki.

2. Pobór opłaty może odbywać się również w kasie Urzędu Gminy Bobrowniki lub u sołtysa.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

 

§ 5.

 

Traci moc uchwała Nr XXII/148/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17.11.2009 r. w sprawie opłaty od

posiadania psów.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Kujawsko -Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy

 

Marian Gajewski

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.11.2012 r.
Dokument wytworzony przez: Referat ds. komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: M. Majda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2012 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1792
26 listopada 2012 12:17 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [opĹ‚ata_od_posiadania_psĂlw.pdf] do dokumentu.
26 listopada 2012 12:16 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu.