Podatki i opłaty

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

 

UCHWAŁA NR XII/77/2012

 

RADY GMINY BOBROWNIKI

 

z dnia 15 listopada 2012 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr

142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167,poz.1759;

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.

420, Nr 157, poz. 1241 ; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 117 poz.

679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) i art. 10 ust. 1 i

2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, zmiany:

Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171,

poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych

granic stawek kwotowych podatków lokalnych i opłat lokalnych w 2013 r. ( M.P. z 2012 r. poz. 587),

obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków

transportowych obowiązujących w 2013 r. ( M.P. z 2012 r. poz. 743) zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy

Bobrowniki:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 735,00 zł.

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1 200,00 zł.

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 500,00 zł.

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy

całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej

uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach

lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 840,00 zł.

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1 575,00 zł.

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 785,00zł.

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach

lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od

liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr

2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie

z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1 500,00 zł.

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( z wyjątkiem

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie

z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek

określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do

siedzenia:

Id: RDBXK-CGFNW-RNLFX-AMCZC-WJPIV. Podpisany Strona 2

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1 800,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 200,00 zł.

 

§ 2.

 

Traci moc uchwała Nr VII/42/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy

 

Marian Gajewski

 

Załącznik do Uchwały Nr XII/77/2012

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 15 listopada 2012 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załączniki do uchwały - śr. transportu

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.11.2012 r.
Dokument wytworzony przez: Referat ds. komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: M. Majda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2012 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1646
26 listopada 2012 12:14 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [zaĹ‚Ä‶czniki_do_uchwaĹ‚y__Ĺ›r_transportu.pdf] do dokumentu.
26 listopada 2012 12:13 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [podatek_od_Ĺ›r_transportu.pdf] do dokumentu.
26 listopada 2012 12:11 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu.