Podatki i opłaty

Określenie średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2013

 

UCHWAŁA NR XII/76/2012

 

RADY GMINY BOBROWNIKI

 

z dnia 15 listopada 2012 r.

 

w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku

 

leśnego na obszarze gminy na rok 2013.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.

420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117 poz.

679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust.

5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r.

Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r.

Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) zarządza się, co

następuje:

 

§ 1.

 

Określa się kwotę 186,42 zł za 1m³ stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, jako podstawa do

obliczania podatku leśnego uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2012 r. ogłoszoną

w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku.

 

§ 2.

 

Traci moc uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2011 r.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy

 

Marian Gajewski

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.11.2012 r.
Dokument wytworzony przez: Referat ds. komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: M. Kowalewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2012 12:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1552
26 listopada 2012 12:09 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [podatek_leĹ›ny.pdf] do dokumentu.
26 listopada 2012 12:08 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu.