Komunikaty

Porządek obrad XX Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 13 maja 2014 r. na godz. 12/00

Bobrowniki, dnia 06.05.2014 r.

 

Pan/i/

.....................................................................

Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

 

Zwołuję na dzień 13 maja 2014 roku (wtorek) na godzinę 12,00 XX Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

 5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji Rady Gminy.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2014 - 2025.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2014 r.

 8. Informacja z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrownikach za 2013 rok.

 9. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz absolutorium za 2013 rok.

  a) przedstawienie przez Wójta Gminy Bobrowniki sprawozdania z wykonania

  budżetu Gminy Bobrowniki za 2013 rok oraz sprawozdania finansowego za

  2013 rok i opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu,

  b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej, która wyraża swoje stanowisko po

  zapoznaniu się z:

  - sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2013 rok,

  - sprawozdaniem finansowym,

  - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym

  sprawozdaniu i informacjach,

  - informacją o stanie mienia Gminy Bobrowniki,

  c) wystąpienie przez Komisję Rewizyjną z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie

  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki za 2013 rok,

  d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium

  Wójtowi Gminy Bobrowniki,

  e) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok,

  f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze

  sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok,

  g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bobrowniki Porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bobrowniki Porozumienia z Miastem Włocławek na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2014 roku.

 14. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

 15. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 16. Wolne wnioski i zapytania.

 17. Zakończenie obrad.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.05.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 maja 2014 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 2083
06 maja 2014 10:58 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)