Komunikaty

Porządek obrad V Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 21 czerwca 2011 roku na godz. 11/00

Bobrowniki, dnia 14.06.2011r.

 

                                                                  Pan/i/       

                                                                                                                                                     

                                                                             ........................................................... 

                                                                                                                                                                                                                                        

       Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

 

      Zwołuję na dzień 21 czerwca  2011 roku (wtorek) na godz. 11,00 V Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Wybór sekretarza obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4.   Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

5.   Przyjęcie protokółów z posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2011 rok.

7.   Informacja z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 

      Bobrownikach za 2010 rok.

8.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  

      budżetu oraz absolutorium za 2010 rok.

a)   przedstawienie przez Wójta Gminy Bobrowniki sprawozdania z wykonania  

      budżetu Gminy Bobrowniki za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego za             

      2010 rok

b)   odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej, która wyraża swoje stanowisko po   

      zapoznaniu się z:

      - sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2010 rok,

      - sprawozdaniem finansowym,

      - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym  

        sprawozdaniu i informacjach,

      - informacją o stanie mienia Gminy Bobrowniki,

c)  wystąpienie przez Komisję Rewizyjną z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie 

     udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki,

d)  odczytanie opinii Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

     Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium 

     Wójtowi Gminy Bobrowniki.

e)  dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

    sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok,

g)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu 

    interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla   

      członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bobrowniki biorących  

      udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bobrowniki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane  

      przez Przedszkole Samorządowe w Bobrownikach.

14. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

15.  Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy

16.  Wolne wnioski i zapytania.

17.  Zakończenie obrad.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.06.2011r.
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2011 13:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1785
14 czerwca 2011 13:02 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu.