Projekty uchwał Rady

Projekt - Uchwała Nr XX/../2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ..... 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bobrowniki Porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego

 

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XX/../2014
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia  2014


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bobrowniki Porozumienia                    

                    z Powiatem Lipnowskim na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-        

                    Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego      Na podstawie art. 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                        
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Powiatem Lipnowskim oraz Gminą Miasta Lipno, Miastem i Gminą Dobrzyń n/Wisłą, Miastem i Gminą Skępe, Gminą Chrostkowo, Gminą Kikół, Gminą Lipno, Gminą Tłuchowo, Gminą Wielgie Porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego. 

§ 2. Szczegółowe warunki współdziałania jednostek samorządu terytorialnego określone zostaną w treści Porozumienia.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.05.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2014 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 2068
07 maja 2014 09:45 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)