Projekty uchwał Rady

Projekt Uchwały Nr XVIII/.../2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17.12.2013 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014"

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XVIII/../2013

RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 17 grudnia 2013 roku

 

w sprawie przyjęcia ,.Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014".

 

     Na podstawie art.l8 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 10 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124), Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się "Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

 

 

Narkomania jest patologicznym zjawiskiem o ogólnoświatowym zasięgu. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym świecie i staje się poważnym problemem społecznym. Związana jest z zanikaniem tradycyjnych więzi społecznych, zwłaszcza rodzinnych oraz osłabienia funkcji wychowawczej rodziny. Zażywanie narkotyków wywołuje wiele negatywnych skutków - oprócz problemów zdrowotnych, pojawiają się problemy z prawem, zakłócane są relacje rodzinne i społeczne.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 jest kluczowym aktem                   o szczeblu lokalnym, służącym realizacji zadań własnych. Gmina, z racji dysponowania dokładną wiedzą o problemach swojej społeczności, a także o dostępnych zasobach, podejmuje środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności.

                                       

                                          DIAGNOZA

 

Młodzi ludzie w wieku między 13-30 rokiem życia coraz częściej eksperymentują z używaniem wielu substancji legalnych i nielegalnych jednocześnie. Na pierwszym miejscu są legalne substancje różnego rodzaju leki np. nasenne ,uspakajające, syropy przeciwkaszlowe, tabletki przeciwbólowe zarówno te dostępne bez recepty, jak i te, na które potrzebna jest receptę .Na drugim miejscu jest alkohol, natomiast na trzecim pojawiają się środki nielegalne, zwłaszcza marihuana i amfetamina oraz dopalacze. Powyższa diagnoza dotyczy narkomanii, widzimy to w ankietach przeprowadzonych w szkołach i wśród społeczności lokalnej z terenu gminy Bobrowniki. W roku 2013 w/w ankietę przeprowadzili pracownicy GOPS i pedagodzy szkolni przy zaangażowaniu sołtysów z terenu naszej gminy.

Ankietą objęto  uczniów i mieszkańców naszej gminy. Poniżej przedstawiamy wyniki pytań ankiety:

 1. Czy uważasz, ze każdy młody człowiek powinien spróbować narkotyku?

  Odpowiedzi 73% - nie, 15%-tak, 12%-to zależy od niego.

 2. Czy próbowałeś kiedykolwiek narkotyku?

  83%- nie, 17%-tak

       3.   Jeżeli tak to jakie?

              Odpowiedzi podzieliły się: 60%marihuana ,1% amfetamina, 0%ekstaza, 39% inne, 0% amfetamina    +marihuana, 0% amfetamina+ ekstaza

  4.Podaj powody dla których próbowałeś narkotyku?

     30% Ciekawość , 26% zabawa,12% dobry humor, 0% bo lubię ,dla dodania odwagi 8% ,3% bo jest fajnie, 21% presja grupy,   koledzy.

  Duży  wpływ na uzależnienia ma czas wolny  dzieci i młodzieży.

  Jest on w głównej mierze indywidualna sprawą każdego człowieka, ale nie można też zapominać o jego funkcjach społecznych. W ramach czasu wolnego mogą być realizowane potrzeby związane z zainteresowaniami, hobby, rozrywką i zabawą. Czas wolny ułatwia dziecku i młodemu człowiekowi proces jego uspołeczniania, uczenia się ról w zespole, rozwijania zainteresowań  ,wypoczynku i wspólnej zabawy. Powinien również sprzyjać rozwojowi intelektualnemu i zdrowiu z uwzględnieniem wypoczynku. Różnorodne zajęcia grupowe w czasie wolnym sprzyjają wytwarzaniu się takich cech jak koleżeństwo, serdeczność, uprzejmość. Obecnie młodzi ludzie najchętniej spędzają czas przed komputerem, telewizorem i grami komputerowymi. Często przesiadują z rówieśnikami na podwórkach zajmując się „niczym”. Do tego dochodzą dyskoteki i różnego rodzaju imprezy .Zauważyć można brak aktywnego spędzania wolnego czasu. Ponadto więzi między rodzicami a dziećmi w ostatnich latach uległy rozluźnieniu, bardzo często rodzice nie mają pojęcia co robią ich dzieci w czasie wolnym. Te wszystkie czynniki wpływają na większe zagrożenie  środkami psychoaktywnymi po które w ostatnich latach sięga młodzież coraz  chętniej.

  OKOLICZNOŚCI  SIĘGANIA  PRZEZ  MŁODZIEŻ  PO UŻYWKI.

  Najczęstszym sposobem, pojawiania się używek w życiu młodzieży i dzieci jest brak kontroli ze strony osób dorosłych. Osoby młode czują się wtedy od presji dorosłych, wiedzą , ze mogą sobie na to pozwolić. Często pierwsze inicjacje zdarzają się podczas nieobecności rodziców w domu, na podwórku wśród rówieśników czy też podczas dyskotek i innych imprez. Duży wpływ ma także okres dojrzewania, wtedy młody człowiek  jest podatny na różnego rodzaju sugestie i wpływy.

  KONSEKWENCJE STOSOWANIA UŻYWEK

  Zdecydowanie używki niosą ze sobą negatywne skutki ich zażywania. Najczęstszym jest uzależnienie i utrata zdrowia. Narkotyki otępiają organizm, prowadzą do zagubienia a nie rzadko do agresji. W konsekwencji prowadzą do zaburzeń w komunikacji międzyludzkiej, problemów zdrowotnych i problemów wynikających z łamania prawa. Pociąga to za sobą skutki społeczne takie jak brak poczucia rzeczywistości, kalectwo, cierpienia najbliższych, rozbicie emocjonalne a to nie rzadko wiąże się z wykluczeniem społecznym.

  TENDENCJE STOSOWANIA UŻYWEK W OSTATNICH LATACH.

  Problem narasta wraz z łatwiejszym dostępem na rynku do tego typu środków, młodzież sięga po  różnego rodzaju substancje psychoaktywne często nie kryjąc się z tym. Wiedzą gdzie można je nabyć i nie mają problemu z ich zakupem. Zdarza się , ze osoby pełnoletnie zakupują środki niedozwolone nieletnim a następnie częstują nimi młodszych. W Polsce jest coraz większy dostęp do używek i coraz młodszy wiek inicjacji. Większość młodych ludzi sięga po narkotyki w sytuacjach lękowych związanych z dniem codziennym. W dużej mierze jest to metoda na udaną imprezę jak i również panująca moda . Korzystanie z używek stało sie stylem życia, pokazującym miejsce w hierarchii społecznej.

  PROFILAKTYKA

  Bardzo ważna jest profilaktyka uzależnień i przemocy w szkołach. Szkoły posiadają różnego rodzaju programy prewencyjne i przebiegają w różnych formach. Zazwyczaj są to pogadanki z psychologiem i pedagogiem. Co do skuteczności to bywa z tym różnie ze względu na potrzebę indywidualnego podejścia. Czasem wystarczy tylko rozmowa, pogadanka z osobą która ma autorytet. Dzieci i młodzież w młodszym wielu najbardziej lubią formy w których mogą brać aktywny udział.. Chodzi głównie o zajęcia w formie warsztatów, interesujące są również spotkania z ludźmi z zewnątrz tzw. specjalistami. Należą do nich policjanci, terapeuci z ośrodków uzależnień jak również osoby, które przeszły terapie i mogą przedstawić swoje doświadczenia.

   

   

  § 1. Postanowienia ogólne

  Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 powstał w oparciu o:

 1. ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 124 ze zm.);

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 (Dz. U. z 2011 r., Nr 78, poz. 428):

   

  § 2. Cele Programu:

   

  1. Głównym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym   

      problemów, a także podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Bobrowniki na temat  

      zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych.

  2. Cele szczegółowe programu:

  1) zapobieganie inicjacjom używania substancji psychoaktywnych;

  2) zmniejszenie popytu poprzez prowadzenie działań profilaktycznych ze    

      szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej i rodzinnej;

  3) wspieranie psychospołeczne osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin;

  4) współdziałanie merytoryczne i wspieranie instytucji, stowarzyszeń i osób   

      fizycznych realizujących zadanie gminne z zakresu przeciwdziałania narkomanii;

  5) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych                             

      z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku;

  6) zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków  

      psychoaktywnych poprzez organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych              

      i opiekuńczo wychowawczych programów profilaktycznych;

  7) promocja zdrowego stylu życia, wolnego od środków uzależniających;

  8) zwiększenie dostępności do alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci  

      i młodzieży;

  9) współpraca z podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania narkomanii;

  10 ) wzmacnianie postaw społecznych związanych z ograniczeniem używania  

         substancji psychoaktywnych;

  11)  udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych.

   

  § 3. Współpraca z osobami i instytucjami na poziomie lokalnym

   

  1. Współpraca z instytucjami sprawia, że oferta pomocy każdej z nich staje się bardziej  

      dostępna.

      Łatwiej jest ją dopasować do potrzeb indywidualnego klienta. Nawiązanie sieci powiązań   

      współpracy z instytucjami lokalnymi jest korzystne dla całej społeczności przyczyniając  

      się do ogólnej poprawy organizacji życia społecznego.

  2. Gmina Bobrowniki w zakresie przeciwdziałania narkomanii współpracuje z:

  1)   Placówkami oświatowo - wychowawczymi;

 1. Rodzicami, rodzinami, opiekunami prawnymi;

 2. Policją;

 3. Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 4. Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

   

   

  § 4. Zadania służące realizacji Programu dla osiągnięcia wskazanych celów

   

  1. Zwiększenie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez:

 1. udzielanie rodzinom, w których  występują problemy narkomanii pomocy psychologicznej i prawnej;

 1. organizowanie szkoleń, narad, konferencji, warsztatów dla rodziców i podmiotów realizujących program, imprez lokalnych dotyczących profilaktyki                                  i rozwiązywania problemów narkotykowych;

 2. szerokie upowszechnienie wiedzy (ulotki, plakaty) o możliwościach i procedurze administracyjno-prawnej kierowania osób uzależnionych na leczenie.

  2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej :

  - przeprowadzenie w szkołach działań o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym dla rodziców;

  - przeprowadzenie w szkołach prelekcji dla nauczycieli na temat rozpoznawania problemów narkotykowych wśród młodzieży i dzieci;

  - organizowanie spotkań z osobami mogącymi dać świadectwo swoich własnych traumatycznych przeżyć związanych z uzależnieniem narkotykowym oraz ze znanymi postaciami cieszącymi się powszechnym szacunkiem i autorytetem, których stanowisko wobec stosowania narkotyków i innych używek jest wyważone i racjonalne;

  - organizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów o podłożu  narkotykowym;

  3. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, służących  rozwiązywaniu problemów narkomanii:

 1. wspieranie działań profilaktycznych podejmowanych przez szkoły na terenie gminy poprzez finansowanie zakupu profilaktycznych spektakli teatralnych, programów profilaktycznych, zajęć sportowych;

 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego poprzez dofinansowanie realizowanych przez nie konkretnych działań profilaktycznych, organizację wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, działań promujących zdrowy styl życia, działań wspierających psychologicznie, moralnie i duchowo dla społeczności lokalnej;

 1. Wspieranie i inicjowanie działań związanych z patrolowaniem szkół i okolic przyszkolnych, pod kątem nielegalnej dystrybucji narkotyków oraz ich używania.

   

  § 5. Sposób realizacji

   

 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień od narkotyków należy do zadań własnych gminy. Kierunki tych działań określa Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany corocznie.

 1. Realizatorem zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Wójt Gminy Bobrowniki

   

  § 6. Finansowanie

   

  Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii finansowane będą ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.000 złotych.

   

  § 7. Postanowienia końcowe

   

  Okres realizacji programu wynosi od l stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

   

  § 8. Za realizację Programu odpowiada Wójt Gminy Bobrowniki

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.12.2013
Dokument wytworzony przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: L. Lorenc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2013 14:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 2105
03 grudnia 2013 14:03 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)