Projekty uchwał Rady

Projekt Uchwały Nr XVIII/.../2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty

UCHWAŁA NR ……/……../2013

RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia ………………… 2013 r.

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318)  i art. 6k ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz., 1399), Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz., 1399).

2. Metoda ustalenia opłaty, o której mowa w ust. 1 stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa            w § 1 w wysokości ………….. zł miesięcznie od mieszkańca.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w § 1, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości …………. zł miesięcznie od mieszkańca.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny, w przypadku, gdy liczba osób stanowiąca wspólne gospodarstwo domowe przekracza 4 - w wysokości ……………… zł miesięcznie od każdej następnej osoby powyżej 4, natomiast odpady zmieszane bez selektywnej zbiórki pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2. ust. 1, 2 lub 3.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji              o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2 określa odrębna uchwała.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/96/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 lutego 2013r.           w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.12.2013
Dokument wytworzony przez: Referat ds. komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Rutkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2013 13:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 2126
03 grudnia 2013 13:54 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [kalkulacja_opĹ‚aty_za_gospodarowanie_odpadami1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2013 13:54 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)